http://saze360.ir/prod-1912501-نقش+راهکار+های+اکوتکنولوژیک+در+طراحی+بناها+با+رویکرد+صرفه+جویی+در+مصرف+انرژی.html monthly http://saze360.ir/prod-1912494-تاثیر+دقت+در+محاسبات+مربوط+به+اندازه+سایبان+و+نقش+آن+در+عملکرد+اقلیمی+ساختمان.html monthly http://saze360.ir/prod-1912481-بهره+وری+از+عناصر+اقلیمی+در+معماری+بومی+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-1912476-تاثیر+انرژی+پایدار+و+شاخصه+های+آن+در+معماری+سنتي+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-1909781-هندسه+فراکتال+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909779-فنگ+شویی+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909775-هنر+و+معماری+انسانی.html monthly http://saze360.ir/prod-1909771-معماری+ارگانیک.html monthly http://saze360.ir/prod-1909768-بررسی+نحوه+تشکیل+و+نظم+هندسی+بلورهای+برف.html monthly http://saze360.ir/prod-1909757-معماری+بیونیک.html monthly http://saze360.ir/prod-1909744-موسیقی+و+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909738-پایداری+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909735-سازه+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909733-نور+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909732-رنگ+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909727-باغ+ایرانی.html monthly http://saze360.ir/prod-1909717-آب+در+معماری.html monthly http://saze360.ir/prod-1909690-معماری+معاصر+کیش.html monthly http://saze360.ir/prod-716556-بررسی+اثر+دینامیکی+بارهاي+متحرك+در+پل+ها+به+روش+اجزایی+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-716552-بررسی+تأثیر+افزودن+آهک+و+میکرو+سیلیس+بر+نسبت+باربري+کالیفرنیا+CBR+خاك+ریزدانه+ي+رس+دار.html monthly http://saze360.ir/prod-615700-مقایسه+هزینه+و+زمان+ساخت+سازه+های+خاکی+فلزی+بادیگر+روش+های+ساخت+پل+با+نگاهی+به+تقاطع+بزرگراه+های+باقری+ـ+بابایی.html monthly http://saze360.ir/prod-615695-بررسی+ناوگان+حمل+و+نقل+عمومی+شهرکرد+از+جنبه+ی+پدافند+غیرعامل.html monthly http://saze360.ir/prod-615693-بررسی+روش+های+کنترل+سازه+ها+و+مزایا+و+معایب+هر+کدام.html monthly http://saze360.ir/prod-615689-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+ورتکس+موانع+بر+رسوبگذاری+در+دهانه+ورودی+آبگیرها.html monthly http://saze360.ir/prod-615686-بررسی+معیارهای+رمبندگی+خاک+های+رمبنده+لسی+و+روش+های+بهسازی+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-615684-بررسی+عملکرد+و+ضریب+ایمنی+روش+پایدارسازی+ترکیبی+میخکوبی+و+انکراژ+درگودبرداری+های+شهری.html monthly http://saze360.ir/prod-604389-کاربرد+منطق+فازی+در+مدیریت+ریسک+از+طریق+ترکیب+توام+ریسک+زمان+و+هزینه+با+ارائه+مدل+کاربردی+جدید.html monthly http://saze360.ir/prod-604386-تاثیر+روانگرائی+ناشی+از+زمین+لرزه+بر+پی+ساختمانها.html monthly http://saze360.ir/prod-604383-مدلسازی+میدان+جابجایی+ژئودتیکی+ناشی+از+فعالیت+های+آتشفشان.html monthly http://saze360.ir/prod-604241-بررسی+نفوذپذیری+آب+و+میکروساختارهای+بتن+حاوی+نانو+Sio2.html monthly http://saze360.ir/prod-604234-بررسی+تاثیر+امواج+زلزله+برروی+خاکها.html monthly http://saze360.ir/prod-604233-ارزیابی+امکان+بومی+سازی+مصالح+و+روش+های+نوین+صنعتی+سازی+ساختمان+دراجرای+سقف.html monthly http://saze360.ir/prod-604230-بررسی+آسیب+پذیری+زلزله+برشبکه+های+آب+رسانی.html monthly http://saze360.ir/prod-604215-شبیه+سازی+الگوی+رسوب+درمخزن+سدالغدیرساوه+با+استفاده+ازمدل+هیدرودینامیکی+CCHE2D.html monthly http://saze360.ir/prod-604209-بررسی+توزیع+حداکثر+شتاب+وارد+بر+طبقات+در+سازه+های+دیواری+با+و+بدون+المان+مرزی+در+حوزه+دور+و+نزدیک+به+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-604067-کد+بحران+در+بیمارستانها+مطالعه+موردی+بخش+اورژانس+بیمارستان+آیت+ا...+طالقانی+واقع+در+شهرستان+کرمانشاه.html monthly http://saze360.ir/prod-604063-بررسی+توزیع+برش+طبقه+در+سازه+های+دیواری+با+و+بدون+المان+مرزی+در+حوزه+دور+و+نسدیک+به+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-604058-بهینه+سازی+حجم+وزن+بتن+در+سد.html monthly http://saze360.ir/prod-485257-بررسی+توزیع+حداکثر+تغییرمکان+جانبی+نسبی+در+سازه+های+دیواری+با+و+بدون+المان+مرزی+در+حوزه+دور+و+نزدیک+به+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-485255-مقایسه+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+و+بتنی+بلندمرتبه+در+برابر+زلزله+های+متوالی.html monthly http://saze360.ir/prod-485254-بررسی+انرژی+استهلاکی+در+سازه+های+دیواری+با+و+بدون+المان+مرزی+در+حوزه+دورو+نزدیک+به+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-485253-مطالعه+و+کاربرد+جریان+پایدار+و+عبور+جریان+ناپیدارمدل+ریاضی+برای+شبکه+های+کانال.html monthly http://saze360.ir/prod-485251-مطالعه+اثر+عدد+فرود+پیرامون+آبشکن+T+شکل+مستغرق+در+قوس+90+درجه.html monthly http://saze360.ir/prod-485249-بررسی+روش+های+طراحی+برای+راه+های+کم+ترافیک+با+رویکرد+تثبیت+راه+ها،+با+شیوه+های+مختلف+تثبیت.html monthly http://saze360.ir/prod-485246-مدلسازی+پدیده+جدایی+ستون+مایع+با+استفاده+از+مدل+وجه+مشترک+کاویتاسیون+بخاری+تعمیم+یافته+GIVCM.html monthly http://saze360.ir/prod-485244-اثر+محصور+شدگی+با+صفحات+CFRP+در+افزایش+ظرفیت+تحمل+بار+فشاری+محوری+با+خروج+از+مرکزیت+در+ستون+های+بتن+آرمه+استوانه+ای+شکل.html monthly http://saze360.ir/prod-485243-ارزیابی+میزان+اثرگذاری+مقاومت+توده+سنگ+منبع+بر+مقاومت+فشاری+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-485241-ارزیابی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+یک+مدرسه+ابتدایی+واقع+در+شهرستان+کرمانشاه.html monthly http://saze360.ir/prod-485240-تاثیر+عدد+فرود+بر+الگوی+جریان+پیرامون+آبشکن+سر+سپری+مستغرق.html monthly http://saze360.ir/prod-485238-مقایسه+کاربردی+موج+شکن+شناور+مفصلی+و+مجزا+و+تاثیر+آن+در+جابجایی+سازه+شناور.html monthly http://saze360.ir/prod-485237-بررسی+حرکت+رانش+آهسته+سکوهای+ستونی+به+روش+تقریبی+در+بازه+فرکانس.html monthly http://saze360.ir/prod-485234-بررسی+عوامل+موثر+بر+طراحی+لرزه+ای+ورق+اتصال+مهاربند+به+تیر+و+ستون.html monthly http://saze360.ir/prod-485230-بررسی+انبوه+سازی+به+روش+قالب+های+تونلی.html monthly http://saze360.ir/prod-485229-مقایسه+میان+سه+روش+برآورد+تانسور+کرنش+بر+اساس+مشاهدات+سری+زمانی+شبکه+ای+از+ایستگاه+های+دائمی+GPS+در+محدوده+گسل+سه+آندریاس.html monthly http://saze360.ir/prod-485222-کنترل+تورم+خاکهای+متورم+شونده+به+کمک+رسوب+میکروبی+کلسیت.html monthly http://saze360.ir/prod-485210-استفاده+ازبتن+ضایعاتی+به+عنوان+بخشی+ازسنگدانه+های+بتن+جدید.html monthly http://saze360.ir/prod-485207-بررسی+مشخصات+سیلیکافیوم+و+اثرات+آن+بر+مشخصات+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-485204-بررسی+پارامترهای+موثر+بررفتار+لرزه+ای+اتصالات+سازه+های+بتن+مسلح.html monthly http://saze360.ir/prod-485201-روشهای+مدلسازی+کلاسیک+میرایی+در+تحلیل+های+الاستیک+و+غیر+الاستیک.html monthly http://saze360.ir/prod-485199-شبیه+سازی+عددی+به+منظور+تجزیه+و+تحلیل+تاثیرضریب+نفوذپذیری+ذاتی+آبخوان+جهت+کنترل+بالا+آمدگی+مخروطی+آب+شور+زیر+چاه+های+پمپاژ.html monthly http://saze360.ir/prod-485196-یافتن+اطلاعات+پایه+ای+برای+برآورد+سیلاب+و+ارائه+ی+راهکار+برای+کاهش+خطر+سیلاب+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-485194-بررسی+آبشستگی+موضعی+در+اطراف+پایه+های+استوانه+ای+شکل+پل+با+نصب+همزمان+طوق+و+کابل+بر+روی+پایه+و+مقایسه+تغییر+قطر+کابل+و+طوق.html monthly http://saze360.ir/prod-485191-مقایسه+تطبیقی+سازه+های+سنتی+در+مقابل+سازه+های+نوین،+معایب+و+مزایا.html monthly http://saze360.ir/prod-485189-مقاوم+سازی+ستونهای+بتن+مسلح+در+برابر+زلزله+با+استفاده+از+کامپوزیت+های+FRP.html monthly http://saze360.ir/prod-485186-اصلاح+روش+های+کلاسیک+برآورد+نشست+الاستیک+پی+ها،+برای+سه+پی+نواری+مجاور.html monthly http://saze360.ir/prod-485180-بررسی+فروپاشی+پیش+رونده+در+قاب+های+مهاربندی+شده+برون+محور+فولادی.html monthly http://saze360.ir/prod-485178-بررسی+تحلیلی+و+عددی+توزیع+فشار+خاک+ماسه+ای+وارد+بر+پشت+دیوار+های+حائل+نیمه+وزنی.html monthly http://saze360.ir/prod-485175-بررسی+تاثیر+مواد+پلیمری+بر+فرسایش+خاک+های+رمبنده+بکار+رفته+در+کانال+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-485172-بررسی+عددی+طول+حفره+آبشستگی+پیرامون+پایه+های+پل+در+بستر+متحرک.html monthly http://saze360.ir/prod-485171-بررسی+رفتار+مکانیکی+خاک+رسی+تقویت+شده+با+الیاف+پلی+پروپیلن+و+تثبیت+شده+با+سیمان.html monthly http://saze360.ir/prod-373983-بررسی+روش+های+طراحی+راه+های+کم+ترافیک،+با+هدف+استفاده+از+مصالح+با+کیفیت+پایین+محلی.html monthly http://saze360.ir/prod-373982-بررسی+خصوصیات+مکانیکی+بتن+های+سبک+الیافی.html monthly http://saze360.ir/prod-373980-بررسی+پارامترهای+منظور+نشده+در+نمودارهای+مورگن+اشترن+و+ارزیابی+تاثیر+این+پارامترها+در+ضریب+اطمینان+پایداری+سدهای+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-373977-بررسی+کاربرد+فنون+داده+کاوی+مکانی+در+تحلیل+تصادفات+جاده+ای+در+تقاطع+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-373976-شبیه+سازی+عددی+الگوی+جریان+اطراف+آبشکن+T+شکل+در+کانال+مستقیم+با+استفاده+از+مدل+SSIIM.html monthly http://saze360.ir/prod-373973-بررسی+عملکرد+مدل+سه+بعدی+FLOW_3D+در+شبیه+سازی+پدیده+ی+فرسایش+حول+پایه+های+میانی+پل+در+کانال+های+خودشکل.html monthly http://saze360.ir/prod-373972-برآورد+عددی+اثر+تداخل+سه+پی+نواری+مجاور،+از+دیدگاه+نشست.html monthly http://saze360.ir/prod-373966-مقایسه+آبشستگی+اطراف+آبشکن+های+T+شکل+با+طول+های+متفاوت.html monthly http://saze360.ir/prod-373964-بررسی+پتانسیل+خود+ترمیمی+و+اثربخشی+آن+در+بهبود+رفتار+خستگی+مخلوط+های+آسفالتی.html monthly http://saze360.ir/prod-373960-بررسی+اثر+نوع+سیال+در+رفتار+لرزه+ای+مخازن+ذخیره+مایعات+استوانه+ای+روزمینی.html monthly http://saze360.ir/prod-373958-ارزیابی+مدل+های+مختلف+آشفتگی+در+تحلیل+فرآیند+فرسایش+حول+پایه+های+پل+با+مدل+عددی+FLOW_3D.html monthly http://saze360.ir/prod-373953-محاسبه+مینیمم+جریان+موردنیاز+رودخانه+هلیل.html monthly http://saze360.ir/prod-373948-برررسی+جابجایی+نسبی+در+سازه+های+جداسازی+شده+لرزه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-373947-بررسی+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+پانلی+6+طبقه+با+روش+پوش+آور.html monthly http://saze360.ir/prod-373943-مهندسی+محیط+زیست+و+توسعه+پایدار.html monthly http://saze360.ir/prod-373941-تعیین+نوع+و+حجم+مخازن+نگهداری+آب+شرب+در+شهرستان+بابلسر+با+استفاده+از+روش+فرآیند+تحلیل+سلسله+مراتبی+فازی.html monthly http://saze360.ir/prod-373939-راهکاری+نوین+برای+بهسازی+لرزه+ای+و+معماری+بومی+در+خانه+های+روستایی.html monthly http://saze360.ir/prod-373935-تاثیر+قطر+بر+رفتار+و+عملکرد+گروه+شمع+تحت+بارهای+مرکب+درخاک+های+ماسه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-373933-تاثیر+عوامل+هیدرودینامیکی+بر+لغزش+شیروانی+های+خاکی+حاشیه+مخزن+سد+دز+و+تعیین+مقادیر+ضرایب+اطمینان+برای+هر+شیروانی.html monthly http://saze360.ir/prod-373930-تعیین+شاخص+و+وزن+شاخص+های+مخازن+نگهداری+آب+شرب+در+شهرستان+بابلسر+با+استفاده+از+روش+فرآیند+تحلیل+سلسله+مراتبی+فازی.html monthly http://saze360.ir/prod-373925-بررسی+ریسک+لرزه+خیزی+محدوه+شهری+شیراز.html monthly http://saze360.ir/prod-373643-تاثیر+بزرگراه+های+درون+شهری+در+تغییر+دید+شهری+تهران.html monthly http://saze360.ir/prod-373640-تحلیلی+برای+انعطاف+پذیری+در+مسکن+سنتی+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-373636-بهینه+سازی+توپولوژی+شبکه+های+دولایه+فضاکار+با+استفاده+از+الگوریتم+جستجوی+گرانشی.html monthly http://saze360.ir/prod-373633-نگرشی+بر+مسکن+روستایی+ایران+و+بازسازی+و+مقاوم+سازی+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-373626-بهینه+سازی+توپولوژی+شبکه+های+دولایه+فضاکار+با+استفاده+از+الگوریتم+رقابت+استعماری.html monthly http://saze360.ir/prod-373622-بررسی+اثر+تغییر+شیب+کف+بر+توزیع+سرعت+جریان+عبوری+از+راه+ماهی.html monthly http://saze360.ir/prod-373601-بررسی+تأثیر+فاصله+بین+سرعت+گیرها+بر+روی+ظرفیت+و+سطح+سرویس+خیابان+با+استفاده+از+روش+شبیه+سازی+شده+خرد+ترافیک+مطالعه+موردی+شهر+تهران.html monthly http://saze360.ir/prod-373598-میزان+اثر+ویسکوزیته+در+تحلیل+نوسانات+یک+توربین+بادی+نیمه+ـ+مغروق+در+شرایط+خلیج+فارس.html monthly http://saze360.ir/prod-373594-بررسی+راه+های+کاهش+انتشار+ارتعاشات+بر+شالوده+ماشین+آلات+صنعتی+ضربه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-373591-بهبود+خواص+و+مشخصات+خاک+با+استفاده+از+روش+انجماد+خاک.html monthly http://saze360.ir/prod-373588-معرفی+مدل+عددی+توزیع+دو+بعدی+سرعت+جریان+در+مجاری+روباز.html monthly http://saze360.ir/prod-373586-شبیه+سازی+دو+بعدی+توزیع+سرعت+جریان+درکانال+های+مستطیلی+با+استفاده+از+تئوری+چیو.html monthly http://saze360.ir/prod-373578-بررسی+عددی+جداشدگی+جریان+در+اثر+تغییر+مسیر+ناگهانی.html monthly http://saze360.ir/prod-373577-المان+رشته+ای+براساس+روش+تحلیل+الاستیک+_+پلاستیک+و+کاربرد+مهندسی.html monthly http://saze360.ir/prod-373573-تأثیرطول+زهکش+مایل+بر+میزان+دبی+نشتی+از+بدنه+سد+خاکی+هسته+دار.html monthly http://saze360.ir/prod-373566-تأثیر+ابعاد+زهکش+افقی+بر+نشت+ماندگار+از+بدنه+سد+خاکی+ناهمگن.html monthly http://saze360.ir/prod-373562-بررسی+تاثیر+نانوسیلیس+و+الیاف+شیشه+بر+عملکرد+بتن+خودمتراکم+به+روش+منحنی+های+هم+پاسخ.html monthly http://saze360.ir/prod-373540-شناخت+ارجحیت+عوامل+اثر+گذار+در+تجهیز+کارگاه+عمرانی+با+استفاده+از+تحلیل+سلسله+مراتبی+AHP.html monthly http://saze360.ir/prod-373536-بررسي+وضعيت+اقتصادي+فني+پروژه+هاي+عمراني+با+در+نظر+گرفتن+تاثير+هدفمندي+–+يارانه+ها+بر+مصالح+ساختماني+_+مطالعه+موردي.html monthly http://saze360.ir/prod-373497-مطالعه+و+شناسایی+فاکتورهای+موثر+بر+عملکرد+بهینه+مدیریت+سبد+پروژه+ها+در+پروژه+های+عمرانی+_+مطالعه+موردی.html monthly http://saze360.ir/prod-362783-بررسی+خصوصیات+تصادفات+عابرین+پیاده+همراه+با+مطالعه+موردی+شهر+اصفهان+طی+سالهای+1389الی1391.html monthly http://saze360.ir/prod-362782-بررسی+تاثیر+اندرکنش+خاک+_+سازه+بر+روی+عملکرد+سیستم+دوگانه.html monthly http://saze360.ir/prod-362780-بررسی+اثر+استفاده+از+سنگدانه+های+شیشه+ای+بعنوان+ریزدانه+بر+روی+خصوصیات+مکانیکی+بتن+با+مقاومت+بالا.html monthly http://saze360.ir/prod-362779-مسیریابی+چند+معیاره+گردشگران+با+روش+تحلیل+سلسله+مراتبی+در+نرم+افزار+GIS+مطالعه+موردی+اصفهان.html monthly http://saze360.ir/prod-362777-روش+های+ساخت+و+نصب+قطعات+پیش+ساخته+پیش+تنیده+پل+و+اثر+آن+در+افزایش+راندمان+و+کاهش+هزینه+ها+با+نگاهی+به+روش+ساخت+سرستون+های+پروژه+ص.html monthly http://saze360.ir/prod-362776-بررسی+و+رفع+ابهامات+آئین+نامه+استاندارد+2800+زلزله+در+کنترل+وانتقال+تراز+پایه+به+تراز+مجاور+زمین+طبیعی+در+ساختمان+های+دارای+زیرزمی.html monthly http://saze360.ir/prod-362775-کاربرد+مصالح+نوین+در+سبک+سازی+ساختمان+ها+و+بررسی+تاثیر+آن+بر+رفتار+لرزه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-362774-بهبود+رفتار+سختی+،+مقاومت+شکل+پذیری+و+جذب+انرژی+سیستم+دیوارهای+برشی+فولادی+تقویت+شده+با+سخت+کننده+های+افقی+و+قائم.html monthly http://saze360.ir/prod-362771-سیستم+تیلت+آپ+روشی+نو+در+تولید+ساختمان+Tilt+Up.html monthly http://saze360.ir/prod-362770-بررسی+روش+های+نوین+درمقاوم+سازی+ساختمان+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-362765-بررسی+علل+تاخیر+در+ساخت+پروژه+های+عمرانی.html monthly http://saze360.ir/prod-355545-پایدارسازی+دیواره+ی+گود+به+روش+دیوار+برلینی+با+مدل+سازی+عددی+در+محیط+های+دو+بعدی+و+سه+بعدی+نرم+افزار+Plaxis.html monthly http://saze360.ir/prod-355542-بررسی+اثر+اندرکنش+سیستم+خاک+و+دیوار+بر+توزیع+فشار+جانبی+در+دیوار+حائل+طره.html monthly http://saze360.ir/prod-355539-بررسی+و+معرفی+دیوار+JK+و+نقش+آن+در+صنعتی+سازی+ساختمان.html monthly http://saze360.ir/prod-355538-کاربرد+نرم+افزار+AIMSUN+در+مدیریت+ترافیک+مطالعه+موردی+محدوده+میدان+فردوسی+تهران.html monthly http://saze360.ir/prod-355537-معرفی+عایق+GCL+و+بررسی+خصوصیات+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-355532-تعیین+تعداد+سیکل+معادل+زلزله+به+روش+انرژی+و+با+استفاده+از+مفاهیم+حل+ترکیبی+فرکانس+_+زمان.html monthly http://saze360.ir/prod-355525-شبیه+سازی+عددی+و+مقایسه+رفتار+تونلهای+مختلف+در+حالت+استاتیکی.html monthly http://saze360.ir/prod-341569-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+بازشو+دایره+ای+در+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+وسط+دهانه+با+مهاربند+کششی.html monthly http://saze360.ir/prod-341566-بررسی+اثر+میراگرهای+اصطکاکی+در+کاهش+تغییر+مکان+جانبی+طبقات+در+قابهای+مهاربندی+واگرا+و+همگرا.html monthly http://saze360.ir/prod-341560-بررسی+روش+های+اجرای+سدهای+با+بتن+غلتکی،+دستاوردی+نوین+در+صنعت+سدسازی+و+شناخت+محاسن+و+معایب+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-341557-معرفی+معادلات+کشش+سطحی+در+خاک+های+رسی+و+بکارگیری+آن+برای+محاسبه+کشش+سطحی+بین+آب+و+دانه+رسی.html monthly http://saze360.ir/prod-341543-سبک+رهبری+حاکم+بر+شرکت+پیمانکاری+پروژه+محور+با+بهره+گیری+از+ماتریس+رهبری+فلامهولتز+_+مطالعه+موردی.html monthly http://saze360.ir/prod-341536-بررسی+تاثیر+الیاف+فولادی+و+پودر+لاستیک+بر+عملکرد+بتن+سبک+سازه+ای+به+روش+منحنی+های+هم+پاسخ.html monthly http://saze360.ir/prod-341533-تاثیر+استفاده+گسترده+از+نانو+مواد+اصلاح+کننده+آسفالت+بر+کاهش+هزینه+های+نگهداری+راه+و+بهبود+کیفیت+روسازی.html monthly http://saze360.ir/prod-341528-بررسی+میزان+فرسایش+پذیری+بتن+پلاستیک+نسبت+به+تغییرات+نسبت+سیمان+به+دوغاب+بنتونیت+با+استفاده+از+پین+هول+تست.html monthly http://saze360.ir/prod-341521-تعیین+بازه+های+فرسایش+پذیر+و+رسوبگذار+در+رودخانه+کهنک.html monthly http://saze360.ir/prod-341513-بررسی+حرکت+نانوذرات+اکسید+آهن+تثبیت+شده+در+محیط+متخلخل+یک+بعدی.html monthly http://saze360.ir/prod-341507-توسعه+الگوی+مستندسازی+پروژه+های+پل+سازی.html monthly http://saze360.ir/prod-341501-بررسی+مقاوم+سازی+تیرهای+I+شکل+توسط+ورق+های+فولادی+در+پل+های+بتنی.html monthly http://saze360.ir/prod-341495-بررسی+و+مقایسه+سیستم+دیوار+باربر+بتنی+با+قالب+های+عایق+ماندگار+و+سیستم+اسکلت+بتنی+قاب+خمشی+و+قالب+بندی+فلزی.html monthly http://saze360.ir/prod-341482-تحلیل+هیدرولیک+جریان+در+رودخانه+کهنک+با+استفاده+از+نرم+افزار+HEC_RAS.html monthly http://saze360.ir/prod-341476-تعیین+مناطق+مناسب+برداشت+مصالح+رودخانه+ای+با+استفاده+از+نرم+افزار+3+Gstars.html monthly http://saze360.ir/prod-341470-ارزیابی+ساخت+تونل+در+مناطق+شهری+و+تأثیرات+آن+روی+نشست+و+تغییر+شکل+زمین.html monthly http://saze360.ir/prod-341465-افزایش+بازدهی+مدل+های+مختلف+مدیریتی+اجرا+شده+در+پروژه+های+عمرانی+بر+اساس+سطح+بلوغ+مدل+مدیریتی+اعمال+شده+AM3+Level+آن+سازمان.html monthly http://saze360.ir/prod-341460-تعیین+پهنه+سیل+گیر+در+رودخانه+ها+با+استفاده+از+مدل+هیدرولیکی+HEC_RAS.html monthly http://saze360.ir/prod-341453-عملکرد+ابنیه+ایستگاه+های+T.B.S+صنعت+گاز+تحت+اثر+انفجار.html monthly http://saze360.ir/prod-341444-بررسی+اصلاح+حجم+اولیه+و+میزان+و+نحوه+توزیع+رسوب+در+مخزن+سد+مهاباد+به+سه+روش+و+برآورد+عمر+مفید+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-341440-بررسی+شیوه+بهره+برداری+و+نگهداری+شبکه+آبیاری+و+زهکشی+جنوب+کرخه+نور+و+راهکارهایی+جهت+افزایش+کارایی+پروژه.html monthly http://saze360.ir/prod-341437-ارائه+یک+طرح+مناسب+برای+حوضچه+های+آرامش+با+تکیه+بر+معیارهای+فنی+و+اقتصادی.html monthly http://saze360.ir/prod-341427-ارزیابی+عملکرد+زمین+آماری+تابع+مفصل+در+توصیف+داده+های+کیفی+آب+زیرزمینی.html monthly http://saze360.ir/prod-337954-ارائه+معیار+طراحی+برای+پایداری+ریپ+رپ+در+محافظت+از+آبشکن+در+قوسها.html monthly http://saze360.ir/prod-337953-مدلسازی+عددی+جریان+اطراف+پایه+دایره+ای+به+کمک+نرم+افزار+OpenFOAM.html monthly http://saze360.ir/prod-337952-ارزیابی+دقت+روش+همپیچی+منفرد+گسسته+در+حوزه+مودهای+نوسانی+بالا.html monthly http://saze360.ir/prod-337948-ارزیابی+ظرفیت+مقاومت+در+برابر+ریزش+تدریجی+در+قاب+خمشی+فولادی+با+استفاده+از+تحلیل+های+استاتیکی+و+دینامیکی+غیر+خطی.html monthly http://saze360.ir/prod-337946-بررسی+اثرات+زیست+محیطی+سدها.html monthly http://saze360.ir/prod-337944-مدل+ترکیبی+متشکل+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+و+الگوریتم+ژنتیک+به+منظور+مدیریت+تعمیر+و+نگهداری+شبکه.html monthly http://saze360.ir/prod-337942-تررسی+عوامل+موثرتر+ژئوتکنیک+و+تخریب+کانال+های+آبیاری+مطالعه+موردی+کانال+آنتقال+آب+طرح+شبکه+شهید+رجایی+و+شبکه+رامشیر.html monthly http://saze360.ir/prod-337939-آنالیز+ارتعاش+در+مخزن+هوایی+صلب+ذخیره+سیال+با+تیغه+میراگر+به+روش+المان+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-337931-بررسی+اثر+مشخصات+خاک+روی+بیشینه+شتاب+زمین+با+استفاده+از+شبکه+عصبی.html monthly http://saze360.ir/prod-337928-بررسی+آماری+سرعت+در+ورودی+شهرهای+خطی.html monthly http://saze360.ir/prod-337924-آنالیز+پاسخ+دینامیکی+مخزن+هوایی+انعطاف+پذیر+مجهز+به+تیغه+میراگر+به+روش+المان+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-329714-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+به+روش+پوش+آور+تطبیقی+بر+اساس+جابجایی+و+استفاده+از+المان+هایی+با+پلاستیسیته+گسترده.html monthly http://saze360.ir/prod-329712-راهکاری+نوین+برای+تعیین+مدل+خرپایی+بهین+کربل.html monthly http://saze360.ir/prod-329711-ارزیابی+تاثیر+طول+و+میزان+پیش+تنیدگی+اعضای+فشاری+در+رفتار+گنبدهای+کابلی.html monthly http://saze360.ir/prod-329709-شبیه+سازی+جریان+در+رودخانه+قلجق+توسط+مدل+ریاضی.html monthly http://saze360.ir/prod-329034-ارزیابی+واجرای+بتن+شفاف+بتن+عبوردهنده+نور+و+مقایسه+آن+با+بتن+معمولی.html monthly http://saze360.ir/prod-329032-مکان+یابی+بهینه+بادبندها+در+سازه+های+فولادی+و+اثرات+آن+در+کاهش+وزن+سازه+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-329028-تاثیر+مهارت+های+مدیر+پروژه+در+پیاده+سازی+ایمنی+و+ایجاد+محیطی+ایمن.html monthly http://saze360.ir/prod-329027-مقایسه+مدیریتی+و+اقتصادی+سازه+سرد+نورد+شده+L.S.F+با+اسکلت+فلزی+رایج.html monthly http://saze360.ir/prod-329025-بتن+با+دوام+بالا.html monthly http://saze360.ir/prod-329023-ارزیابی+پاسخ+لرزه+ای+دره+های+آبرفتی+نیم+سینوسی+باتوجه+به+خصوصیات+مصالح+آبرفتی.html monthly http://saze360.ir/prod-329021-ساماندهی+و+استقرار+بهینه+صنایع+و+کارگاه+های+مزاحم+ناسازگار+شهری+مطالعه+موردی+بافت+مرکزی+شهر+ایلام.html monthly http://saze360.ir/prod-329016-بررسی+بکارگیری+دال+مجوف+بادکنکی+و+ارزیابی+آن+نسبت+به+دال+توپر.html monthly http://saze360.ir/prod-329013-بررسی+فضای+سبز+معابر+بافت+مرکزی+شهر+ایلام.html monthly http://saze360.ir/prod-329009-بکارگیری+المان+مستهلک+کننده+انرژی+در+مقاوم+سازی+قاب+های+مهاربندی+هم+محور.html monthly http://saze360.ir/prod-329008-توسعه+مدل+بهینه‌سازی+جهت+کاهش+زمان+تخلیه+و+بارگیری+در+محل+پهلوگیر+اسکله+در+بنادر+کانتینری.html monthly http://saze360.ir/prod-329003-مقایسه+میخکوبی+و+ریزشمع+در+اجرای+گودبرداری+ایمن+وقابلیت+اعتماد+آنها+توسط+نرم+افزار+FLAC+3D.html monthly http://saze360.ir/prod-329000-مدیریت+ریسک+در+ساخت+پالایشگاه+های+گازی.html monthly http://saze360.ir/prod-328997-بررسی+عملی+مورفولوژی+بستر+رودخانه+در+پایین+دست+سد+تنظیمی+دز+وارائه+پیشنهادات+نوین+کاربردی.html monthly http://saze360.ir/prod-328996-آنالیز+پتانسیل+لغزش+در+گسل+های+شمال+غرب+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-328992-بررسی+عددی+تأثیر+دیوار+حائل+در+نشست+پی+های+سطحی+با+عمق+های+مختلف.html monthly http://saze360.ir/prod-328990-بررسی+تاثیر+آهنگ+تغییر+جرم+بر+میرایی+اصلاح+شده+در+ارتعاش+سازه+ی+جرم+متغیر.html monthly http://saze360.ir/prod-328985-بررسی+پارامتریک+سازه+های+بتن+مسلح+در+آنالیز+دینامیکی+غیر+خطی+در+برابر+خرابی+پیشرونده.html monthly http://saze360.ir/prod-328980-ترسیم+لایه+رقومی+حوضه+های+آبریز+سدهای+کشور+و+نقش+آن+در+مدیریت+یکپارچه+مخازن+سدها.html monthly http://saze360.ir/prod-328963-بررسی+تاثیر+تغییر+جرم+سازه+بر+میرایی+بحرانی.html monthly http://saze360.ir/prod-328959-تحلیل+غیرخطی+سکوهای+دریایی+از+نوع+جاکت+در+دوسطح+لرزه+ای+با+در+نظرگرفتن+اندرکنش+شمع+ـ+خاک+ـ+سازه.html monthly http://saze360.ir/prod-328951-بررسی+روش+های+کنترل+و+اندازه+گیری+پایداری+شیب+معدن+روباز+انگوران.html monthly http://saze360.ir/prod-328950-مدل+سازی+میدان+جابه+جایی،+استرین+هم+لرزه+و+توزیع+استرس+دو+زلزله+ی+اهر+ورزقان+مربوط+به+زمین+لرزه+های+20120811.html monthly http://saze360.ir/prod-328947-مقایسه+ی+روش+های+وارون+سازی+گراویتی+برای+تعییه+ضخامت+پوسته+در+شمالغرب+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-328932-اثر+محصور+شدگی+با+صفحات+CFRP+در+افزایش+ظرفیت+تحمل+بار+فشاری+محوری+با+خروج+از+مرکزیت+در+ستون+های+بتن+آرمه+استوانه+ای+شکل.html monthly http://saze360.ir/prod-328929-بررسی+مقایسه+ای+نتایج+مدل+های+ظرفیت+میذان+تک+خطه+و+انتخاب+مناسب+ترین+مدل+برای+ایران+تا+استفاده+از+شبیه+سازی+میکروسکوپیک.html monthly http://saze360.ir/prod-328925-بررسی+و+مقایسه+مدل+های+ظرفیت+میدان+تک+خطه+و+امکان+سنجی+استفاده+از+آنها+در+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-328912-بررسی+اثر+عدد+فرود+بر+عمق+پایداری+سنگ+چین+در+محل+تکیه+گاه+پل+با+دیواره+قائم+مستطیلی+در+قوس+180+رودخانه.html monthly http://saze360.ir/prod-328892-محاسبه+ضریب+شکل+پذیری+در+سازه+های+فولادی+با+سیستم+مختلط+تحت+زمین+لرزه+های+دور+از+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-328847-بررسی+اثر+اندازه+قطر+سنگ+چین+برعمق+ناپایداری+در+اطراف+تکیه+گاه+پل+قائم+مستطیلی+در+قوس+رودخانه.html monthly http://saze360.ir/prod-328841-بررسی+مکان+یابی+پارکینگ+درمناطق+شهری+با+استفاده+از+نرم+افزار+ARC+GIS+و+مدل+های+آماری،+ریاضی+شهر+کرمان.html monthly http://saze360.ir/prod-328837-استفاده+از+تکنیک+طراحی+آزمایش+ها+در+صنعت+کاشی.html monthly http://saze360.ir/prod-328834-مطالعه+و+بررسی+بخشنامه+سر+جمع+در+پروژه+های+ساختمانی+و+طرح+پیشنهادی+به+جهت+تعمیم+آن+برای+سایر+تکنولوژی+های+ساخت.html monthly http://saze360.ir/prod-328833-مقایسه+عملکرد+هیدرولیکی+روزنه+های+دایره+ای+و+مثلثی+در+جریان+متغیرمکانی+با+کاهش+دبی.html monthly http://saze360.ir/prod-328827-هزینه+ی+کیفیت+و+بررسی+نقش+آن+در+زیرساخت+های+کیفی+ساخت+و+ساز+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-328822-الگوریتم+مورچه+و+طراحی+شبکه+لوله+های+فاضلاب+آب+و+باران+به+کمک+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-328818-مقایسه+آنالیز+پایداری+گنبد+خانه+های+مسجد+جامع+سوریان+بوانات+و+امامزاده+جعفر+اصفهان.html monthly http://saze360.ir/prod-328815-مستند+سازی+پروژهای+عمرانی+مطالعه+موردی+پروژه+پل+استقلال.html monthly http://saze360.ir/prod-328811-تکنیک+نوین+اعمال+ناپیوستگی+در+روش+بدون+المان+حداقل+مربعات+گسسته.html monthly http://saze360.ir/prod-328123-راهکارهایی+برای+بهبود+وضعیت+فرهنگ+ترافیک+شهروندان.html monthly http://saze360.ir/prod-328119-برتری+میدان+بر+تقاطع+چراغدار+در+احجام+ترافیکی+کم+تا+متوسط+مطالعه+موردی+تقاطعات+استاد+معین+دامپزشکی+و+پاسداران+لواسانی.html monthly http://saze360.ir/prod-328116-بتن+خود+تراکم+حاوی+الیاف+فلزی+با+سیمان+کم.html monthly http://saze360.ir/prod-328109-طرح+اختلاط+بتن+خود+تراکم+بدون+استفاده+از+مواد+اصلاح+کننده+ویسکوزیته.html monthly http://saze360.ir/prod-328107-بررسی+ملزومات+طراحی+میدان+مدرن+و+امکان+سنجی+اصلاح+طرح+هندسی+میادین+موجود+مطالعه+موردی+میدان+محلاتی.html monthly http://saze360.ir/prod-328106-بررسی+نقش+کارفرما+در+ایمنی+پروژه+های+ساخت+و+ساز+در+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-328103-طبقه+بندی+انواع+مدل+های+ترافیکی+و+مقایسه+نرم+افزارهای+شبیه+ساز.html monthly http://saze360.ir/prod-328101-بررسی+مناسبترین+مسیر+حفر+تونل+انتقال+آب+از+سد+دز+با+توجه+به+مشخصات+زمین+شناسی+و+ژئوتکنیک+منطقه.html monthly http://saze360.ir/prod-328088-بررسی+روش+هاي+تحلیل+پايداري+دينامیكی+سدها.html monthly http://saze360.ir/prod-328085-برنامه+های+واکنشی+موثر+به+ریسک+های+کلیدی+در+پروژه+های+خطوط+انتقال+آب.html monthly http://saze360.ir/prod-328070-تحلیل+و+بررسی+جنس+مصالح+سدهای+خاکی+در+پایداری+دینامیکی+با+استفاده+ازنرم+افزار+flac+7.html monthly http://saze360.ir/prod-328066-بررسي+عددي+خطوط+لوله+مدفون+در+ناحيه+عبور+از+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-328060-استفاده+از+پلیمرها+برای+جلوگیری+از+کاویتاسیون+در+سازه+های+هیدرولیکی+و+بررسی+همگرایی+بین+آنها.html monthly http://saze360.ir/prod-328019-معرفی+بتن+خودتراکم+و+بررسی+لزوم+استفاده+آن+در+صنعت+ساختمان.html monthly http://saze360.ir/prod-326326-اثر+طبقه+نرم+بر+رفتار+ساختمان+ها+و+بررسی+روش+های+موثر+مقاوم+سازی.html monthly http://saze360.ir/prod-324049-بررسی+تاثیر+عدم++کوبش+خاکریز+در+مجاورت+پوشش+نما+و+طول+تسمه+ها+بر+تغییرمکان+ماندگار+دیواره+هاي+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-324033-مروری+بر+تاثیرات+انواع+افزودنی+ها+و+مصالح+بازیافتی+بر+خصوصیات+روسازی+های+بتن+غلتکی.html monthly http://saze360.ir/prod-324030-تعیین+مشخصات+هیدرو+دینامیکی+در+یک+بستر+زبر+در+حوضچه+آرامش+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://saze360.ir/prod-324027-کاهش+حجم+عملیات+خاکی+با+استفاده+از+ژئوتکستایل+جهت+افزایش+شیب+دامنه+ها+در+سدهای+خاکی+ناهمگن+با+هسته+قائم+رسی.html monthly http://saze360.ir/prod-324020-المان+طبقه+برای+تجزیه+و+تحلیل+سازه+های+قاب+دیوار+برشی.html monthly http://saze360.ir/prod-324018-تأثیر+همزمان+پرکننده+ها+و+زبری+سطوح+بر+مقاومت+برشی+درزه+های+سنگی.html monthly http://saze360.ir/prod-324005-بررسی+قابلیت+استفاده+از+رویکرد+سیستمی+در+تحلیل+پتانسیل+ناپایداری+شیروانی+های+سنگی.html monthly http://saze360.ir/prod-323998-بررسي+علل+و+عوامل+عدم+توسعه+نظام+بازرسي+ايمني+معابر+در+كشور+و+ارائه+راهكارهاي+مربوطه.html monthly http://saze360.ir/prod-319267-بررسی+و+مقایسه+دیوار+کناف+با+دیوار+3D++پانل.html monthly http://saze360.ir/prod-319265-شناسایی+پارامترهای+موثر+بر+مطالعات+مهندسی+ارزش+و+ارائه+راهکارهای+اجرایی+در+پروژه+های+ساختمانی+مطالعه+موردی+پروژه+آبیک+قزوین.html monthly http://saze360.ir/prod-319264-ارتعاشات+سازه+های+قاب+_+دیوار+نامتقارن+با+استحکام+و+حجم+متفاوت+در+ارتفاع.html monthly http://saze360.ir/prod-319262-مدل+تحلیلی+برای+سازه+های+قاب+دیوار+بلند+همراه+با+مهار+بازویی+OUTRIGGER.html monthly http://saze360.ir/prod-319261-بررسی+تاثیر+دانه+بندی+مصالح+بر+مقاومت+فشاری+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-319260-دستاوردهای+ابزاردقیق+و+رفتارنگاری+در+تونل+کاری+مناطق+خاص+شهری،+مطالعه+موردی+خط+2+قطار+شهری+کرج+و+حومه.html monthly http://saze360.ir/prod-319259-بررسی+تغییرات+و+توزیع+تنش+در+سیستم+پیش+تثبیت+ریب+و+شمع+برای+پایدارسازی+ایستگاه+های+مترو+مطالعه+موردی+متروی+کرج.html monthly http://saze360.ir/prod-319258-بررسی+کارایی+نمای+پلی+استایرن+منبسط+شده+چند+لایه+از+منظر+خصوصیات+سازه+ای+و+عایق+حرارتی.html monthly http://saze360.ir/prod-319256-بررسی+مکان+تصفیه+خانه+شهرک+صنعتی+بروجن+از+منظر+پدافند+غیرعامل.html monthly http://saze360.ir/prod-319255-بررسی+پارامترهاي+مؤثر+در+روش+میخ+کوبی+با+استفاده+از+مدلسازي+عددي+دو+بعدی.html monthly http://saze360.ir/prod-319253-بررسی+رفتار+پی+گسترده+بهسازي+شده+با+استفاده+از+مدلسازي+عددي+سه+بعدي.html monthly http://saze360.ir/prod-319252-ارزیابی+رفتار+سازه+قاب+خمشی+فولادی+با+دیوار+برشی+بتنی+تحت+زلزله+های+دور+و+نزدیک+به+گسل+با+احتمال+وقوع+2+و+10+درصد+در+50+سال.html monthly http://saze360.ir/prod-319251-کاربرد+شبکه+هاي+عصبي+در+پيش+بيني+مقاومت+مکانيکي+ملات+سبک.html monthly http://saze360.ir/prod-316540-بررسی+آزمایشگاهی+تأثیر+دبی+جریان+بر+حداکثر+ابعاد+حفره+آبشستگی+ناشی+از+جت+مستغرق+زاویه+دار+با+حفاظت+ریپ+رپ+لایه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-316539-مقایسه+رفتار+اتصالات+میانی+تقویت+شده+با+ماهیچه+بتنی+،+دستک+فولادی+وکامپوزیت+های+FRP+مطالعه+موردی+ورزشگاه+5+مهر+آبادان.html monthly http://saze360.ir/prod-316537-محاسبه+پارامترهای+هیدرولیکی+سرعت+و+عمق+جریان+بر+روی+سرریز+اوجی+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLOW_3D+مطالعه+موردی،+سرریز+سد+جره.html monthly http://saze360.ir/prod-316536-بررسی+اثر+ضخامت+شاتکریت+بر+جا+به+جایی+و+ضریب+اطمینان+دیواره+گود+مهار+شده+با+سیستم+میخ+کوبی.html monthly http://saze360.ir/prod-316535-بررسی+اثر+المان+های+سطح+مشترک+بر+روی+جابه+جایی+های+دیواره+گود+مهار+شده+توسط+سیستم+نیلینگ.html monthly http://saze360.ir/prod-316534-تأثیر+فاصله+افقی+میخ+ها+بر+جا+به+جایی+و+ضریب+اطمینان+دیواره+گود+پایدارشده+با+سیستم+میخ+کوبی.html monthly http://saze360.ir/prod-316533-پیش+بینی+عمق+آبشستگی+پایه+های+پل+با+استفاده+از+فرمول+های+تجربی.html monthly http://saze360.ir/prod-316532-تاثیرات+پوزولان+طبیعی+تفتان+بر+ناتراوایی+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-316531-طراحی+سایت+گره+های+آزمون+شبکه+آبرسانی+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://saze360.ir/prod-316530-مقایسه+سرعت+همگرایی+الگوریتم+ژنتیک+در+تعیین+ضرایب+زبری+شبکه+آبرسانی+با+دو+فرمول+هیزن+ویلیامز+و+دارسی+ویسباخ.html monthly http://saze360.ir/prod-316528-مقایسه+روش+های+مدل+سازی+زهکش+های+پیش+ساخته+و+آنالیز+برگشتی+پارامترهای+ژئوتکنیکی+با+استفاده+از+روش+عددی.html monthly http://saze360.ir/prod-316525-تحلیل+پارامتری+تونل+انتقال+آب+تحت+تأثیر+متغیرهای+ژئومکانیکی+خاک+های+مسیرتونل+در+اثر+حفاری+با+دستگاه+TBM_EPB+توسط+نرم+افزار+FLAC3D.html monthly http://saze360.ir/prod-316524-بررسی+ميزان+انتقال+رسوب+با+استفاده+از+روابط+بار+معلق+و+بار+بستر.html monthly http://saze360.ir/prod-316522-تعیین+شیب+پایدار+دیواره+های+جانبی+کانال+های+آبیاری+در+حالت+نشت+معکوس+و+بررسی+رفتار+پوشش+بتنی+بکار+رفته+در+آنها.html monthly http://saze360.ir/prod-316521-تاثیر+افزایش+درجه+نامعینی+استاتیکی+قاب+های+خمشی+فولادی+بر+شاخص+قابلیت+اعتماد.html monthly http://saze360.ir/prod-316519-بررسی+شرایط+و+الزامات+روسازی+راه+های+کشور+به+کمک+بتن+غلتکی.html monthly http://saze360.ir/prod-316518-ارزیابی+قابلیت+مدل+های+هوشمند+درتخمین+جریان+رودخانه+قوره+چای.html monthly http://saze360.ir/prod-316517-بررسی+طرح+کنترل+سیلاب+دررودخانه+سیمینه+رود+با+استفاده+ازمدل+HEC_RAS.html monthly http://saze360.ir/prod-316515-بررسی+روند+تغییرات+کیفی+آب+رودخانه+تجن+در+بازه+زمانی+1352_1388.html monthly http://saze360.ir/prod-316514-بررسی+اثر+شیب+سنگ+بستر+بر+ظرفیت+باربری+پی+های+سطحی+توسط+مدلسازی+در+محیط+نرم+افزار+PLAXIS.html monthly http://saze360.ir/prod-316513-بررسی+رفتار+مخازن+بتنی+آب+بند+شده+در+برابر+فرآورده+های+نفتی.html monthly http://saze360.ir/prod-316512-بررسی+پدافند+غیرعامل+در+جمع+آوری+آبهای+سطحی+دانشگاه+شهرکرد.html monthly http://saze360.ir/prod-316511-مدیریت+تقاضا+در+شبکه+های+توزیع+آب+با+استفاده+از+تابع+PDD+مطالعه+موردی+شهر+چترود+استان+کرمان.html monthly http://saze360.ir/prod-316510-بررسی+استفاده+از+نانو+کامپوزیت+ها+و+کاربرد+آن+ها+در+سیستم+های+سازه+ای+مقاوم+در+برابر+انفجار.html monthly http://saze360.ir/prod-316508-بهینه+سازی+شبکه+توزیع+آب+شهر+چترود+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://saze360.ir/prod-285737-طراحی+اجزای+سازه+های+بتنی+با+استفاده+از+برنامه+ویژوال+بیسیک+نمونه+موردی+فولادگذاری+برشی+تیر+بتنی+دو+سر+ساده.html monthly http://saze360.ir/prod-285736-تعیین+تابع+بار+بستر+با+روش+اینشتین+برای+یک+بازه+از+رودخانه+مطالعه+موردی+رودخانه+شور+در+استان+کردستان.html monthly http://saze360.ir/prod-285734-بررسی+انتشار+ارتعاش+امواج+زلزله+در+لایه+های+خاک+با+خواص+خطی+الاستیک.html monthly http://saze360.ir/prod-285732-ارزیابی+رفتار+غیرخطی+میراگرهای+ویسکوالاستیک+در+سازه+های+بلندفولادی+دربرابر+زلزله+های+نزدیک+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-285729-تیرهای+مرکب+دلتا+فن+آوری+نوین+در+مقاطع+فولادی+بسته،+پر+شده+با+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-285728-بررسی+رفتار+الیاف+پلی+پروپیلن+و+تأثیر+آن+در+کنترل+ترک+های+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-285727-بررسی+اثر+تغييرات+سختی+خاك+بر+پی+گسترده.html monthly http://saze360.ir/prod-285725-بررسی+راندمان+نانو+فیلتراسیون+در+کاهش+بار+آلودگی+منابع+آب+های+زیرزمینی+از+کروم.html monthly http://saze360.ir/prod-285723-بررسی+نقش+و+تأثیر+مدیران+بر+عملکرد+عوامل+اجرایی+در+پروژه+های+مسکونی.html monthly http://saze360.ir/prod-285720-نوین+سازی+ایستگاه+های+هیدرومتری+و+راه+اندازی+سامانه+انتقال+اطلاعات+مطالعه+موردی+استان+گلستان.html monthly http://saze360.ir/prod-285719-بررسی+شکست+هیدرولیکی+در+هسته+سدهای+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-285716-بکارگیری+روش+ژئوالکتریک+در+شناسائی+گسل+های+قائم+مطالعه+موردی+گسل+بزرگراه+همت.html monthly http://saze360.ir/prod-285714-سیستم+نوین+طبقه+بندی+سنگ+برای+پایداری+شیب+های+سنگی.html monthly http://saze360.ir/prod-285713-بررسی+عملکرد+ابزارگذاری+در+سد+دوستی+مطالعه+موردی+فشار+آب+حفره+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-285711-ارزیابی+آزمایشگاهی+تأثیر+الیاف+بر+افزایش+انرژی+شکست+بتن+های+خودتراکم.html monthly http://saze360.ir/prod-285709-ارزیابی+ضریب+رفتارقاب+های+فولادی+مجهز+به+میراگرهای+ورق+مثلثی+افزاینده+میرایی+و+سختی+TADAS.html monthly http://saze360.ir/prod-285706-محاسبه+میزان+رسوبات+در+حال+حمل+حاصل+از+فرسایش+کل+با+استفاده+از+روش+فلمینگ.html monthly http://saze360.ir/prod-285705-ارزیابی+فنی+و+اقتصادی+سدهای+سنگریزه+ای+با+رویه+بتنی+CFRD+با+دورنمایی+از+سد+مخزنی+نسا+اولین+تجربه+ملی.html monthly http://saze360.ir/prod-285702-خواص+مکانیکی+ملاتها+تحت+تأثیر+واکنش+قلیایی+سیلیسی.html monthly http://saze360.ir/prod-285701-پایدارسازی+گود+به+روش+میخ+کوبی+و+بررسی+تأثیر+پارامترهای+خاک+بر+میزان+ایمنی+گودها+با+استفاده+از+مدل+سازی+دوبعدی.html monthly http://saze360.ir/prod-285700-تأثیر+درصد+سرباره+فولاد+در+مخلوط+های+آمیخته+با+آهک+به+عنوان+مصالح+بکار+رفته+در+لایه+زیراساس+روسازی+انعطاف+پذیر.html monthly http://saze360.ir/prod-285699-بهبود+رفتارپی+های+نواری+با+استفاده+از+ترانشه+دانه+ای+مسلح+در+حالت+بارگذاری+سیکلی.html monthly http://saze360.ir/prod-285698-تحلیل+عددی+ستونهای+بتن+مسلح+مقاوم+سازی+شده+با+استفاده+از+پلیمرهای+الیافی+مسلح+FRP+تحت+اثر+بار+محوری+فشاری.html monthly http://saze360.ir/prod-285697-توسعه+ای+پایدار+در+منابع+آب+و+محیط+زیست+حوضه+اترک.html monthly http://saze360.ir/prod-285696-بررسی+و+ارزیابی+عوامل+تاثیرگذار+بر+کیفیت+روشنایی+راه+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-285695-تاثیر+مصالح+نوین+ساختمانی+در+صرفه+جویی+انرژی+اقلیم+گرم+و+خشک.html monthly http://saze360.ir/prod-285692-ارائه+روش+در+برآورد+هزینه+احداث+راه+با+قیمت+مقطوع.html monthly http://saze360.ir/prod-285687-ارزیابی+قابلیت+مدلهای+هوشمند+در+تخمین+جریان+رودخانه+سقز+چای+در+بالادست+مخزن+سد+شهید+کاظمی+بوکان.html monthly http://saze360.ir/prod-285685-پیش+بینی+بار+معلق+رودخانه+ها+بر+مبنای+دبی+جریان+با+استفاده+از+برنامه+ریزی+ژنتیک.html monthly http://saze360.ir/prod-285682-بررسی+آزمایشگاهی+تأثیر+ارتفاع+و+فاصله+بین+زبری+های+ممتد+مثلثی+شکل+بر+طول+پرش+هیدرولیکی،+طول+غلطاب+و+تنش+برشی+بستر.html monthly http://saze360.ir/prod-285680-عملکرد+سیستم+های+هوشمند+در+تخمین+بار+رسوب+معلق+رودخانه+صوفی+چای.html monthly http://saze360.ir/prod-282817-بررسی+عددی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+مهاربندی+شده+فولادی+با+سیستم+کنترل+دو+سطحی+ترکیب+زانویی+و+پیوند+قائم.html monthly http://saze360.ir/prod-282815-ارزیابی+تفاوت+طراحی+سازه+فولادی+قاب+خمشی+بین+روش+تنش+مجاز+با+حالت+حدی.html monthly http://saze360.ir/prod-282812-مروری+بر+روابط+ارائه+شده+فاکتور+اصطکاک+لوله+در+حالت+جریان+ماندگار+آشفته.html monthly http://saze360.ir/prod-282811-بررسی+ضعف+آزمایش+دینامیکی+شمع+PDA+در+برآورد+سلامت+و+یکپارچگی+شمع+به+عنوان+عضو+سازه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-282810-بررسی+آزمایشگاهی+تأثیر+آب+شکن+بر+الگوی+جریان+در+آستانه+آبگیر+کشت+و+صنعت+دهخدا+با+استفاده+از+میکرومدل.html monthly http://saze360.ir/prod-282809-مقاوم+سازی+قاب+های+خمشی+فولادی+برای+جلوگیری+از+خسارت+ستون+ها+در+برابر+زلزله+با+مصرف+کمتر+فولاد.html monthly http://saze360.ir/prod-282807-ارزیابی+اثرات+خواص+مصالح+توپوگرافی+بر+تفرق+امواج+لرزه+ای.html monthly http://saze360.ir/prod-282806-اثر+شیب+دیواره+کانال+و+ضریب+هدایت+هیدرولیکی+روی+دبی+نشتی+با+شبیه+سازی+عددی.html monthly http://saze360.ir/prod-282804-اثر+عمق+آب+در+کانال+و+عمق+آب+زیر+زمینی+روی+دبی+نشتی+با+شبیه+سازی+عددی.html monthly http://saze360.ir/prod-282803-معرفی+یک+المان+نوین+مستهلک+کننده+انرژی+در+مهاربندهای+سازه+های+فولادی.html monthly http://saze360.ir/prod-282802-تاثیر+الیاف+طبیعی+بر+مشخصات+مکانیکی+بتن+ساخته+شده+از+خاکستر+پسماند+طبیعی.html monthly http://saze360.ir/prod-282801-بررسی+مشخصات+مکانیکی+بتن+ساخته+شده+از+خاکستر+پسماند+طبیعی+به+جای+درصدی+از+سیمان.html monthly http://saze360.ir/prod-282800-بتن+متخلخل+تراوا،+اسفنجی+Porous+Concrete.html monthly http://saze360.ir/prod-282799-مقایسه+ی+روش+های+مختلف+مدل+های+ریاضی+در+تخمین+جریان+رودخانه+و+انتخاب+مدل+برتر.html monthly http://saze360.ir/prod-282798-پیش+بینی+ارتفاع+سطح+ایستابی+با+استفاده+از+سری+های+زمانی+و+مدل+رگرسیونی+پیشنهادی+مطالعه+ی+موردی+آبخوان+دشت+عجب+شیر.html monthly http://saze360.ir/prod-282796-بررسی+رفتار+و+پتانسیل+روانگرایی+سازه+های+مجاور+آب+سدهای+خاکی،آبگیرها.html monthly http://saze360.ir/prod-282795-بررسی+رفتار+استاتیکی+قاب+های+دارای+بادبند+زیپی+با+اتصالات+AW_RBS.html monthly http://saze360.ir/prod-282794-بررسی+تحلیلی+و+عددی+توزیع+فشار+خاک+ماسه+ای+وارد+بر+پشت+دیوار+های+حائل+نیمه+وزنی.html monthly http://saze360.ir/prod-282793-ارزیابی+قابلیت+اطمینان+نتایج+نرم+افزار+پلکسیس+در+برآورد+نشست+زمین+در+اثر+حفر+تونل+مترو+به+روش+NATM+در+شهر+اصفهان.html monthly http://saze360.ir/prod-282791-ارزیابی+قابلیت+اطمینان+نتایج+نرم+افزار+پلکسیس+در+برآورد+تغییرشکل+زمین+در+اثر+حفر+تونل+مترو+به+روش+TBM+در+شهر+اصفهان.html monthly http://saze360.ir/prod-282790-مدلسازی+دینامیکی+خطوط+راه+آهن+جهت+تردد+قطارهای+سریع+السیر.html monthly http://saze360.ir/prod-282789-پیش+بینی+بیشنه+پاسخ+تغییر+مکان+،+سرعت+و+شتاب+ناشی+از+رکورد+زلزله+های+طبس+و+منجیل+با+استفاده+مدل+سازی+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://saze360.ir/prod-282788-بررسی+مصالح+نوین+سیستم+دیوار+و+مقایسه+آن+با+مصالح+مرسوم+کشور.html monthly http://saze360.ir/prod-282787-بررسی+استهلاک+انرژی+در+سرریز+پلکانی+با+ترکیب+حوضچه+آرامش+پلکان+با+استفاده+از+مدل+عددی+Fluent.html monthly http://saze360.ir/prod-282786-رفتار+مواد+ویسکوالاستیسیته+و+تاثیر+مواد+اصلاح+کننده+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-282784-بررسی+اثرات+اجرای+فازهای+زود+قطع+کننده+دیرآزاد+کننده+در+تقاطع+ها+با+استفاده+از+شبیه+سازی+در+AIMSUN.html monthly http://saze360.ir/prod-282783-بررسی+مدل+ریاضی+SKM+در+تخمین+های+توزیع+عرضی+سرعت+با+استفاده+از+ضریب+جریان+ثانویه.html monthly http://saze360.ir/prod-282774-پهنه+بندی+خطر+زمین+لرزه+در+گستره+کرج.html monthly http://saze360.ir/prod-282768-بهبود+مدیریت+راه+ماهی+و+دلایل+عدم+عملکرد+مناسب+سازه.html monthly http://saze360.ir/prod-282764-بهبود+خواص+آسترهای+رسی+ژئوسنتتیکی+GCL+با+استفاده+از+بنتونیت+پلیمری+نانوکامپوزیت.html monthly http://saze360.ir/prod-282757-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+الیاف+شیشه+بر+خزش+و+جمع+شدگی+بتن+الیافی.html monthly http://saze360.ir/prod-282748-ارزیابی+هزینه+ای+تأثیرات+استفاده+از+سیستم+های+جداگر+لرزه+ای+در+ساختمان+ها،+مطالعه+موردی+برج+مسکونی+گلستان+واقع+در+شهر+تهران.html monthly http://saze360.ir/prod-282742-ارزیابی+خطر+زمین+لرزه+در+شهر+ازنا+به+روش+قطعی.html monthly http://saze360.ir/prod-282732-بهسازی+خاک+با+استفاده+از+ریز+شمع+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-282720-پهنه+بندی+خطر+زمین+لغزش+با+استفاده+از+مدل+گامای+فازی،+مطالعه+موردی+حوضه+سرخاب.html monthly http://saze360.ir/prod-282710-ارزیابی+پایداری+توده+های+سنگی+با+استفاده+از+رده+بندی+RMR+مطالعه+موردی+تونل+چمشک+واقع+در+آزاد+راه+خرم+آباد+پل+زال.html monthly http://saze360.ir/prod-282701-مقایسه+روش+المان+محدود+و+تفاضل+محدود+در+حل+عددی+معادله+انتشار+حرارت+یک+بعدی.html monthly http://saze360.ir/prod-282695-کاربرد+توابع+چند+متغیره+در+تخمین+پارامترهای+شکست+سدهای+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-282683-بکارگیری+مصالح+و+تکنیک+های+نوین+برای+سبک+سازی+ساختمان+ها+در+جهت+افزایش+استحکام+در+برابر+حوادث+طبیعی.html monthly http://saze360.ir/prod-282668-تاثیر+مواد+پلیمری+CFRP_GFRP+با+استفاده+از+نمونه+های+بتنی+خودتراکم.html monthly http://saze360.ir/prod-282661-پیشبینی+پارامترهای+شکست+سد+خاکی+و+پهنه+بندی+سیلاب+ناشی+از+آن+با+استفاده+ازمدل+های+BREACH+GUI+،+HEC_RAS+و+Arc+Map+مطالعه+موردی+سد+ت.html monthly http://saze360.ir/prod-282652-علل+خوردگی+فولاد+در+بتن+در+سازه+های+مجاور+خلیج+فارس.html monthly http://saze360.ir/prod-282640-بهسازی+پارامترهای+برشی+خاک+های+گچی+شهرک+ولی+عصر+شهرستان+بجنورد+با+مواد+شیمیایی+افزودنی.html monthly http://saze360.ir/prod-282632-بررسی+اثر+شکل+حفرات+دیواره+های+دریایی+تک+و+دوبل+بر+استهلاک+امواج+برخوردی.html monthly http://saze360.ir/prod-281110-ارایه+رابطه+ای+بین+شیب+و+ارتفاع+گودبرداری+در+خاک+های+مختلف+براساس+کد+نوشته+شده+با+نرم+افزار+تفاضل+محدود+Flac2d.html monthly http://saze360.ir/prod-281106-ارائه+طرح+بهینه+چیدمان+مهاربند+هم+محور+ضربدری+در+سازه+های+فولادی.html monthly http://saze360.ir/prod-281104-بررسی+تاثیر+کاهش+تعداد+طبقات+و+آرایش+سیستم+مهار+بندی+در+بهسازی+لرزه+ای+ساختمان+بتنی+و+فلزی.html monthly http://saze360.ir/prod-281101-تعیین+ضرایب+ماسکینگام+از+سد+دز+تا+ایستگاه+حرمله+برای+روندیابی+سیلاب+خروجی+از+سد+دز+با+استفاده+از+نرم+افزار+lingo.html monthly http://saze360.ir/prod-281100-بررسی+میزان+همبستگی+پارامترهای+موثر+بر+میزان+تله+اندازی+رسوب+در+سدهای+اصلاحی+گابیونی.html monthly http://saze360.ir/prod-281099-مقایسه+عملکرد+ژئوکامپوزیت+و+ژئوتکستایل+بر+افزایش+عمر+بهره+برداری+و+کاهش+ضخامت+روکش+آسفالتی.html monthly http://saze360.ir/prod-281091-تاثیر+انتخاب+نوع+مهاربند+هم+محور+بر+بهینه+شدن+سازه+فلزی.html monthly http://saze360.ir/prod-281090-بررسی+استفاده+از+مصالح+ضعیف+در+ساخت+بتن+گوگردی.html monthly http://saze360.ir/prod-281088-بررسی+عوامل+موثر+بر+افزایش+کارآیی+عملیات+زیرکوبی+بالاست+راه+آهن.html monthly http://saze360.ir/prod-281087-بررسی+پایداری+شالوده+ساختمانهای+با+ارتفاع+متوسط+احداث+شده+بر+روی+رس+مسلح.html monthly http://saze360.ir/prod-281085-ارزیابی+عددی+تأثیر+ابعاد+و+فواصل+حفرات+بر+پایداری+شالودة+مستقر+برخاک+مسلح+حفره+دار.html monthly http://saze360.ir/prod-281083-تاثیردیوار+آب+بند،+پتوی+بتنی+و+پوشش+بتنی+بالادست+برشبکه+جریان+و+نیروی+Uplift+در+سد+خاکی+همگن.html monthly http://saze360.ir/prod-281082-بررسی+تاثیر+ضخامت+طوق+اطراف+پایه+پل+در+کاهش+آبشستگی.html monthly http://saze360.ir/prod-281079-بررسی+آیین+نامه+های+ایران+به+منظور+کاربرد+در+مهندسی+عمران.html monthly http://saze360.ir/prod-275858-کاربرد+سازه+های+شبکه+ای+دو+لایه+فضاکار+در+پل+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-275856-تعیین+محل+و+شدت+آسیب+در+سازه+های+فضاکار+با+استفاده+از+تابع+پاسخ+فرکانسی+FRF.html monthly http://saze360.ir/prod-275852-بهینه+سازی+سازه+های+فضاکار+چلیک+با+استفاده+از+الگوریتم+های+بهینه+سازی+PSO،SPSA،GA،+ترکیب+SPSA_PSO+و+مقایسه+ی+الگوریتم+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-275847-بررسی+انطباق+فرمی+و+مقایسه+وزنی+سازه+های+گنبدی+تک+لایه+متداول+با+سازه+های+فضاکار+ساخته+شده+از+نقوش+هندسه+ایرانی+_+اسلامی.html monthly http://saze360.ir/prod-275834-مقایسه+طرح+بهینه+گنبدهای+فضاکار+دو+لایه+به+روش+ASD+و+LRFD.html monthly http://saze360.ir/prod-275831-مقایسه+تحلیل+های+استاتیکی+و+دینامیکی+بار+افزون+غیرخطی+برج+های+خنک+کننده+فلزی.html monthly http://saze360.ir/prod-275828-مطالعات+آزمایشگاهی+سازه+های+چلیکی+تک+لایه+فضاکار+با+رفتار+مکانیزم+خرابی+کلی.html monthly http://saze360.ir/prod-275826-مطالعات+آزمایشگاهی+سازه+های+چلیکی+تک+لایه+فضاکار+با+رفتار+مکانیزم+خرابی+موضعی+همراه+با+فرو+جهش+دینامیکی.html monthly http://saze360.ir/prod-275822-مدل+سازی+و+تحليل+سازه+های+فضايي+از+جنس+بامبو+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-275820-تحليل+حساسيت+به+نا+كاملي+سازه+هاي+فضاكار+فرم+آزاد+دو+گنبدي.html monthly http://saze360.ir/prod-275819-ارائه+مدل+عددی+و+بررسی+اجزا+سیستم+اتصال+Mero+تحت+بارگذاری+فشاری+و+کششی.html monthly http://saze360.ir/prod-275816-بررسی+سیستم+های+اتصال+نیمه+صلب+MERO+تحت+بارگذاری+ترکیبی+لنگر+خمشی+و+بار+محوری.html monthly http://saze360.ir/prod-275814-ارزیابی+قابلیت+اطمینان+در+سازه+های+فضایی+فونیکولار.html monthly http://saze360.ir/prod-275813-طراحی+سازه+های+فضاکار+یک+و+چند+لایه+تاشو+با+هندسه+آزاد.html monthly http://saze360.ir/prod-275811-استفاده+از+نی+بافت+در+سازه+های+فضاکار+کامپوزیت+و+کاربرد+آن+در+سقف+طبقات+با+دهانه+وسیع.html monthly http://saze360.ir/prod-275810-طبیعت+گرایی+و+معماری+هوشمند+با+تأکید+بر+طراحی+پوسته+های+هوشمند+متأثر+از+طبیعت.html monthly http://saze360.ir/prod-275808-بررسی+و+طبقه+بندی+انواع+سقف+های+باز+و+بسته+شونده+از+لحاظ+گونه+شناسی+حرکتی+و+ساختار+سازه+ای+تشکیل+دهنده+آن+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-275806-تحلیل+و+طراحی+گنبدهای+فضاکار+کروی+تک+لایه+ساخته+شده+از+نقوش+هندسی+اسلامی+تحت+اثر+بارهای+ثقلی.html monthly http://saze360.ir/prod-275805-طراحي+سازه+های+فضاکار+مبتني+بر+روانشناسي+محيط+و+ترجيحات+احساسي+کاربران.html monthly http://saze360.ir/prod-275606-اثر+تحریک+سه+مؤلفه+ای+زمین+لرزه+بر+گنبدهای+فضاکار+دنده+ای+دو+لایه.html monthly http://saze360.ir/prod-275605-بررسی+اثر+تغییرات+چگالی+گنبدهای+فضاکار+شبکه+ای+بر+وزن+مرده.html monthly http://saze360.ir/prod-275604-بررسي+پايداري+سازه+هاي+فضاكار+قيچي+سان+تاشو+تحت+اثر+بارهاي+ثقلي.html monthly http://saze360.ir/prod-275603-بررسي+پايداري+سازه+هاي+فضاكار+قيچي+سان+تاشو+تحت+اثر+بار+باد.html monthly http://saze360.ir/prod-275602-کاربرد+شبکه+های+دو+لایه+فضاکار+در+سکوهای+دریایی.html monthly http://saze360.ir/prod-275601-پیش+تنیده+کردن+سازه+های+کش+بستی+در+تعداد+مراحل+حداقل.html monthly http://saze360.ir/prod-275600-طراحی+سازه+های+فضاکار+کش+بستی+چلیکی+مبتنی+بر+رفتار+ناپایداری.html monthly http://saze360.ir/prod-275599-سیر+تحول+سازه+های+کش+بستی+در+جهان.html monthly http://saze360.ir/prod-275598-ناپایداری+شبكه+دولایه+فضاكار+تحت+بارهای+دینامیكی.html monthly http://saze360.ir/prod-275597-گزارش+طراحی+و+ساخت+پل+رابط+بین+دو+ساختمان+جهاد+دانشگاهی+کرمانشاه.html monthly http://saze360.ir/prod-275596-استفاده+از+سازه+های+فضاکار+در+مقاوم+سازی+لرزه+ای+سازه+های+بتنی+موجود.html monthly http://saze360.ir/prod-275595-بهره+برداري+و+نگهداري+سازه+هاي+فضاكار+مطالعه+موردي+سازه+فضاكار+استخر+مجموعه+فرهنگي+–+ورزشي+مخابرات+استان+آذربايجان+غربي.html monthly http://saze360.ir/prod-275594-بهينه+سازي+سازه+هاي+فضاكار+تخت+دو+لايه+به+روش+الگوريتم+هاي+فراكاوشی+تركيبی.html monthly http://saze360.ir/prod-275593-بهینه+سازی+گنبدهای+دیامتیک+با+استفاده+از+الگوریتم+های+بهینه+سازی+SPSA+،PSO+،GA+و+تركیب+SPSA_PSO+و+مقایسه+ی+الگوریتم+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-275592-بهينه+سازی+شکل+سازه+های+فضاکار+با+محدوديت+فرکانس+توسط+الگوريتم+ترکيبی+جستجوی+گرانشی+و+عملگر+پيوند+متعامد.html monthly http://saze360.ir/prod-275591-بهینه+سازی+چند+هدفه+ی+سازه+های+فضاکار+با+ترکیب+منطق+فازی+و+الگوریتم+وراثتی+با+رتبه+بندی+نامغلوب.html monthly http://saze360.ir/prod-275590-طراحی+بهینه+سازه+های+فضاکار+مبتنی+بر+نظریه+قابلیت+اطمینان+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://saze360.ir/prod-275589-بررسی+کفایت+لرزه+ای+آیین+نامه+چین+در+مورد+شبکه+های+تخت+دو+لایه.html monthly http://saze360.ir/prod-275588-بهینه+یابی+وزنی+سازه+های+فضاکار+چلیک+تحت+بارهای+ناشی+از+برف+و+انباشتگی+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-275587-بررسی+امکان+سنجی+بهره+گیری+از+سیستم+های+سازه+های+شبکه+ای+دو+لایه+مختلط+در+پل+های+مستوی+از+دیدگاه+فنی+و+اقتصادی.html monthly http://saze360.ir/prod-275586-اندازه+گيري+مقياس+كامل+پاسخ+برج+ميلاد+تحت+بارگذاري+باد.html monthly http://saze360.ir/prod-275585-پژوهشی+در+طراحی+و+ساخت+خرپای+کمان+مرکب+چوبی+برای+پوشش+دائم+حیاط+خانه+قائم+مقامی+در+یزد.html monthly http://saze360.ir/prod-275584-تحلیل+سه+بعدی+غیر+خطی+کابل+های+معلق+و+سازه+های+متکی+به+آنها.html monthly http://saze360.ir/prod-273178-تغییرات+عمق+موهو+در+حاشیه+جنوبی+البرز+مرکزي+با+برگردان+توابع+گیرنده+و+پاشندگی+امواج+سطحی.html monthly http://saze360.ir/prod-273177-ارائه+مدل+براي+محاسبه+ظرفیت+چسبندگی+NSM+FRP+به+بتن+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک+و+شناسایی+درجه+اهمیت+پارامترهاي+موثر+بر+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-273175-تحلیل+غیر+خطی+ساختمان+بنایی+به+روش+ستون+معادل+وارائه+راهکارهاي+بهسازي.html monthly http://saze360.ir/prod-273174-تعیین+نوع+خاك+ساختگاه+کلیساي+سنت+استپانوس+جلفا+با+استفاده+از+میکروتریمورها.html monthly http://saze360.ir/prod-273173-طرح+مقاوم+سازي+بدنه+سد+تاریخی+قازلو.html monthly http://saze360.ir/prod-273172-بررسی+تاثیر+ساختگاه+بر+زلزله+در+امتداد+خط+2+مترو+تبریز.html monthly http://saze360.ir/prod-273171-مقایسه+اثر+آهک+و+سیمان+تیپ+دو+بر+مقاومت+فشاري+خاك+هاي+رسی+با+دامنه+خمیري+بالا+در+شرایط+گوناگون.html monthly http://saze360.ir/prod-273170-بررسی+اثر+اندرکنش+خاك+لایه+اي+و+سازه+در+ظرفیت+باربري+شمع+ها+و+تنش+هاي+وارد+بر+سازه+در+حالت+هاي+زهکشی+شده+و+زهکشی+نشده.html monthly http://saze360.ir/prod-273169-بررسی+اثر+اندرکنش+خاک_سازه+بر+ساختمان+های+چند+طبقه+قاب+خمشی+واقع+بر+شالوده+سطحی+انعطاف+پذیر.html monthly http://saze360.ir/prod-273168-کاهش+اثر+گسل+بر+خط+لوله+مدفون.html monthly http://saze360.ir/prod-273167-کاربرد+روش+G.P.R+در+گسل+شمال+شهر+ري+جنوب+تهران،+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-273166-بررسی+اثرات+صلبیت+فونداسیون+در+مسیر+گسلش+در+گسل+هاي+شیب+لغز+معکوس.html monthly http://saze360.ir/prod-273165-بررسی+رفتارهاي+زلزله+هاي+نزدیک+گسل.html monthly http://saze360.ir/prod-273164-مکانیزم+رفتاري+سنگ+ها+تحت+بارهاي+سیکلی.html monthly http://saze360.ir/prod-273163-معرفی+خطاي+همجواري+مقاطع+در+بررسی+تزریق+پذیري+و+نفوذپذیري+توده+سنگ.html monthly http://saze360.ir/prod-273162-تاثیر+عوامل+و+پارامترهاي+موثر+در+ناپایداري+شیروانی+هاي+خاکی+همراه+با+دستور+العمل+روش+تثبیت+مناسب.html monthly http://saze360.ir/prod-273161-بررسی+مشخصات+و+پایداري+توده+سنگ+هاي+مجاور+دهانه+ورودي+تونل+زیارباغ.html monthly http://saze360.ir/prod-273160-استفاده+ي+مؤثر+از+فن+آوري+هاي+نوین+در+صنعت+ساختمان،+زمینه+ساز+محیط+زیست+پایدار+و+توسعه+ي+مدیریت+دانایی+محور.html monthly http://saze360.ir/prod-273159-اثر+پلی+اتیلن+ضایعاتی+بر+روي+خواص+قیر+پایه+و+پایداري+ذخیره+سازي.html monthly http://saze360.ir/prod-273158-اثر+روش+آماده+سازي+نمونه+بر+روي+پایداري+قیر+اصلاح+شده+با+پلی+اتیلن+ضایعاتی.html monthly http://saze360.ir/prod-273157-بررسی+احتمال+وجود+گسل+با+استفاده+از+داده+هاي+نقطه+میانی+مشترك+ژئورادار.html monthly http://saze360.ir/prod-273156-بررسی+لرزه+خیزي+و+رابطه+ي+گوتنبرگ_ریشتر+در+گستره+ي+تهران.html monthly http://saze360.ir/prod-273155-تحلیل+پایداري+پی+و+کوله+هاي+سد+بلطاق+با+بهره+گیري+از+شبیه+سازي+عددي.html monthly http://saze360.ir/prod-273154-مطالعه+تغییرشکل+میان+لرز+زون+گسله+مسبب+زمین+لرزه+اهر+21+مردار+91،+با+استفاده+از+تداخل+سنجی+راداري.html monthly http://saze360.ir/prod-273153-تحلیل+مقدماتی+الگوی+شکستگی+های+سازند+مزدوران+در+زون+گسلی+کارده،+شمال+شرق+مشهد.html monthly http://saze360.ir/prod-273152-آنالیز+مشخصات+زمین+لرزه+هاي+زون+البرز+مرکزي،+شمال+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-273151-باز+سازي+میدان+تنش+دیرین+در+توده+نفوذي+شرق+بجستان+بر+پایه+ساختارهاي+شکننده.html monthly http://saze360.ir/prod-273150-اندازه+گیري+نرخ+زمین+لغزش+گرمی+با+به+کارگیري+تکنیک+تداخل+سنجی+رادار+مطالعه+موردي+رانش+گرمی.html monthly http://saze360.ir/prod-273149-علت+وقوع+زمین+لرزه+هاي+دوگانه+ورزقان+در+آذربایجان+شرقی+و+تحلیل+لرزه+خیزي+منطقه.html monthly http://saze360.ir/prod-273148-تکتونیک+فعال+و+مطالعه+ي+فعالیت+هاي+نئوتکتونیکی+منطقه+تبریز.html monthly http://saze360.ir/prod-273147-بررسی+سایزموتکتونیکی+زلزله+هاي+تاریخی+و+دستگاهی+تاریخ+تبریز.html monthly http://saze360.ir/prod-273146-تعیین+میزان+آسیب+زلزله+هاي+آینده+بوسیله+آنالیز+سایزموتکتونیکی+گسل+هاي+مهم+منطقه+آذربایجان.html monthly http://saze360.ir/prod-273145-بررسی+نشست+سطح+زمین+در+اثر+حفر+سازه+هاي+زیرزمینی+نزدیک+به+سطح+با+روش+المان+مرزي.html monthly http://saze360.ir/prod-273143-تاثیرارتعاشات+حاصل+از+زمین+لرزه+و+گسلش+بر+روي+تونل+هاي+مترو.html monthly http://saze360.ir/prod-273142-اثر+تغییر+زاویۀ+انتشار+میدان+موج+برشی+بر+تغییر+شکل+حفرات+مستطیلی+شکل.html monthly http://saze360.ir/prod-273141-بررسی+نحوه+اعمال+بار+ترافیک+در+آنالیز+فرونشست+هاي+سطحی+در+تونل+هاي+شهري.html monthly http://saze360.ir/prod-273140-بررسی+عددی+نتایج+مدل+سازی+گودبرداری+در+مجاورت+تونل+با+مدل+های+رفتاری+متفاوت.html monthly http://saze360.ir/prod-273139-بررسی+عملکرد+خط+لوله+مدفون+فولادي+تحت+جابجایی+ناشی+از+حرکت+گسل+معکوس+به+روش+اجزاء+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-273138-اثر+تغییر+عمق،+شعاع+و+مقطع+تونل+بر+روی+منحنی+مشخصه+زمین+GRC+در+تونل+دایره+ای،+نعل+اسبی+و+دو+قوسی.html monthly http://saze360.ir/prod-273137-بررسی+رفتار+سدهاي+بتنی+وزنی+با+استفاده+از+روش+زمان+دوام+و+در+نظر+گرفتن+رفتار+غیرخطی+مصالح.html monthly http://saze360.ir/prod-273133-ارزیابی+لرزه+اي+سدهاي+بتنی+وزنی+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+فاصله+از+چشمه+لرزه+زا.html monthly http://saze360.ir/prod-273132-بررسی+احتمال+خرابی+سد+بتنی+وزنی+در+سطوح+مختلف+تقاضاي+لرزه+اي+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+اندرکنشی.html monthly http://saze360.ir/prod-273130-بررسی+رفتار+لرزه+اي+پل+هاي+خرپایی+پیچیده+با+استفاده+از+اعضاي+پیوسته.html monthly http://saze360.ir/prod-273129-بررسی+اثر+نوع+اتصال+تیر+به+ستون+بر+مقاومت+و+جذب+انرژي+دیوارهاي+برشی+فولادي.html monthly http://saze360.ir/prod-273126-ارزیابی+سطح+عملکرد+لرزه+اي+سازه+هاي+بتن+آرمه+با+دیوار+برشی+مقاوم+سازي+شده+با++CFRP.html monthly http://saze360.ir/prod-273125-ارزیابی+روش+هاي+تحلیل+استاتیکی+غیر+خطی+پوش+اٌور+براي+سازه+هاي+بتن+آرمه+با+نامنظمی+جرمی+در+پلان.html monthly http://saze360.ir/prod-273123-ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+تیرهای+با+جان+موجدار+بر+اساس+نوع+و+ابعاد+صفحه+موجدار.html monthly http://saze360.ir/prod-273119-مقایسه+ارزیابی+لرزه+اي+تیرهاي+ساده+با+تیرهاي+با+بال+کاهش+یافته++و+تیرهاي+با+جان+موجدار.html monthly http://saze360.ir/prod-273117-کاربرد+الگوهاي+توزیع+بار+جانبی+در+ارزیابی+لرزه+اي+قاب+هاي+خمشی+فولادي+ویژه+بر+اساس+روش+هاي+تحلیل+استاتیکی+غیرخطی+FEMA356+و+FEMA440.html monthly http://saze360.ir/prod-273115-ارزیابی+دقت+تحلیل+پوش+آور+به+هنگام+شونده+براساس+نیرو+در+سازه+هاي+فولادي+قاب+خمشی.html monthly http://saze360.ir/prod-273113-بررسی+تاثیر+خروج+از+مرکزیت+خارج+صفحه+ورق+اتصالات+در+قاب+هاي+مهاربندي+شده+همگرا.html monthly http://saze360.ir/prod-273112-تاثیر+مهاربند+همگرا+بر+ضریب+رفتار+سازه+هاي+فولادي+با+تحلیل+پوش+آور.html monthly http://saze360.ir/prod-273110-بررسی+عددي+رفتار+گروه+شمع+تحت+بارهاي+جانبی+سیکلی.html monthly http://saze360.ir/prod-273108-بررسی+عددي+رفتار+لرزه+اي+تونل+قطارهاي+شهري+واقع+در+خاک+هاي+روانگرا.html monthly http://saze360.ir/prod-273107-بررسی+رابطه+تغییر+مکان+جانبی+نسبی+آیین+نامه+2800+در+حالت+الاستیک+و+غیر+الاستیک.html monthly http://saze360.ir/prod-273105-اثرات+تغییرات+طیف+آیین+نامه+2800+در+ویرایش+سوم+و+چهارم+بر+پاسخ+لرزه+اي+قاب+هاي+خمشی+فولادي.html monthly http://saze360.ir/prod-273103-ارایه+اتصال+گوه+اي+RBW+براساس+اتصال+پیش+تایید+شده+ي+تیر+با+مقطع+کاهش+یافته+RBS.html monthly http://saze360.ir/prod-273101-تحلیل+و+طراحی+بررسی+رفتار+چرخه+اي+اتصالات+صلب+بر+اساس+نتایج+آزمایشگاهی.html monthly http://saze360.ir/prod-273100-جبران+سازي+تأخیر+زمانی+با+روش+پیش+بینی+بر+اساس+برون+یابی+چند+جمله+اي+در+شبیه+سازي+زمان_+واقعی+هیبرید+براي+تست+سازه+در+برابر+زلزله.html monthly http://saze360.ir/prod-273098-محاسبه+فاصله+موردنياز+ساختمان+ها+براي+جلوگيري+از+برخورد+در+هنگام+زلزله+با+استفاده+از+روش+ارتعاشات+تصادفي.html monthly http://saze360.ir/prod-273090-سطح+عملکرد+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+به+روش+طیف+ظرفیت+و+مقایسه+با+روش+تحلیل+دینامیکی.html monthly http://saze360.ir/prod-273089-مقایسه+ي+رفتار+ساختمان+هاي+داراي+میراگر+جرمی+تنظیم+شونده+تحت+اثر+زلزله+هاي+حوزه+نزدیک+و+دور.html monthly http://saze360.ir/prod-273084-مقایسه+مدل+هاي+رفتاري+خاك+و+سنگ+در+بررسی+شیروانی+هاي+طبیعی+به+صورت+دو+بعدي+به+روش+هاي+تحلیل+تعادل+حدي.html monthly http://saze360.ir/prod-273083-بررسی+اثرِ+مولفه+قائم+زلزله+بر+رفتار+سازه،+فوندانسیون+و+خاکِ+زیر+ساختمان.html monthly http://saze360.ir/prod-273082-مدلسازي+میکرو+میانقاب+مصالح+بنایی+در+قاب+فولادي.html monthly http://saze360.ir/prod-273080-تحلیل+لرزه+ای+پل+کابلی+ترکه+ای+هشتم+اهواز+به+دو+روش+استاتیکی+معادل+و+دينامیکی+تاريخچه+زمانی.html monthly http://saze360.ir/prod-273079-مقایسه+تغییر+مکان+هاي+پسماند+قاب+هاي+فولادي+مهاربندي+شده+ضد+کمانش+مرکب+و+ضدکمانش+متداول.html monthly http://saze360.ir/prod-273078-تحلیل+غیر+خطی+سازه+هاي+بلند+با+استفاده+از+روش+پوش+آور+مودال.html monthly http://saze360.ir/prod-273076-بررسی+تاثیر+میزان+بار+قائم+و+نسبت+ابعادي+بر+ظرفیت+باربري+جانبی+دیوارهاي+بنایی+غیر+مسلح.html monthly http://saze360.ir/prod-273075-تحلیل+لرزه+اي+شکست+سدهاي+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-273072-بررسی+تشکیل+مفاصل+پلاستیک+قاب+هاي+فولادي+با+مهاربند+زانویی.html monthly http://saze360.ir/prod-273071-مقایسه+شمع+هاي+مایل+با+شمع+هاي+قائم+در+تحلیل+دینامیکی+پایه+پل.html monthly http://saze360.ir/prod-273070-بررسی+رفتار+مقاطع+T+شکل+بتنی+مسلح+به+الیاف+فولادي+به+روش+اجزا+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-273069-ارزیابی+لرزه+اي+و+بهسازي+ساختمان+یک+مدرسه+طبق+ضوابط+دستورالعمل+بهسازي+ساختمان+هاي+موجود.html monthly http://saze360.ir/prod-273012-تخمین+شکل+پذیري+جابجایی+و+انحناء+در+ساختمان+هاي+بتن+مسلح.html monthly http://saze360.ir/prod-273005-بررسی+اثر+نوع+سیستم+باربر+جانبی،+نوع+سقف+و+ابعاد+پلان+بر+روي+صلبیت+دیافراگم.html monthly http://saze360.ir/prod-272901-بررسی+اثر+انواع+نامنظمی+در+رفتار+لرزه+اي+سازه+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-272899-ارزیابی+و+عملکرد+بتن+مسلح+شده+به+الیاف+فولادي.html monthly http://saze360.ir/prod-272895-سیستم+هاي+هشدار+و+پاسخ+سریع+در+برابر+خطر+زلزله.html monthly http://saze360.ir/prod-272892-ارزیابی+تلفات+زلزله+طرح+استاندارد+2800+ایران+به+روش+HAZARD+براي+کلیه+حوزه+هاي+شهر+قزوین.html monthly http://saze360.ir/prod-272890-شناسایی+و+اولویت+بندي+ابعاد+آمادگی+مدارس+در+برابر+پدیده+ي+زلزله.html monthly http://saze360.ir/prod-272887-طراحی+بر+اساس+قابلیت+اطمینان+سیستم+جداساز+اصطکاکی+تک+قوسی+با+انحناي+ثابت+تحت+تحریک+تصادفی.html monthly http://saze360.ir/prod-272881-تاثیر+میراگرهاي+ویسکوالاستیک+بر+کاهش+خسارت+لرزه+اي+قاب+هاي+فولادي+تحت+زلزله+هاي+حوزه+دور.html monthly http://saze360.ir/prod-272874-بررسی+عددي+میزان+کاهش+وزن+در+ساختمان+هاي+بتنی+نیمه+فعال+کف+جدا.html monthly http://saze360.ir/prod-272865-تاثیر+موقعیت+جداساز+در+ارتفاع+سازه+بر+عملکرد+لرزه+اي+قاب+هاي+خمشی+بتنی.html monthly http://saze360.ir/prod-272852-ارزیابی+عملکرد+لرزهاي+قاب+هاي+بتنی+داراي+جداساز+در+پایه+تحت+زلزله+هاي+دور+و+نزدیک.html monthly http://saze360.ir/prod-272846-طراحی+بهینه+میراگر+ارتعاشات+تصادفی+با+استفاده+از+الگوریتم+انبوه+ذرات.html monthly http://saze360.ir/prod-272844-روش+نوین+بهینه+سازي+توزیع+میراگرها+در+سازه+هاي+مسلح+بتنی+بر+اساس+توزیع+یکنواخت+خرابی+در+طبقات.html monthly http://saze360.ir/prod-271733-بررسی+تاثیر+استفاده+از+میراگرهاي+ویسکوز+بر+رفتار+لرزه+اي+سازه+هاي+فولادي+مجهز+به+جداگرهاي+لرزه+اي+LRB.html monthly http://saze360.ir/prod-271732-پاسخ+قاب+هاي+جداسازي+شده+با+جداگر+HDRB+تحت+زلزله+هاي+نزدیک+گسل+با+جابجایی+ماندگار.html monthly http://saze360.ir/prod-271730-بررسی+رفتار+میراگر++TADASدر+تغییرشکل+هاي+بزرگ.html monthly http://saze360.ir/prod-271729-تنظیم+بهینه+پارامترهاي+میراگرهاي+جرمی+تنظیم+شده+مضاعف+با+بکارگیري+الگوریتم+بهینه+سازي+چند+هدفه+فاخته.html monthly http://saze360.ir/prod-271727-بهبود+رفتار+لرزه+اي+مهاربند+جاري+شونده+مرکزي+با+استفاده+از+ورق+در+هسته.html monthly http://saze360.ir/prod-271726-افزایش+اتلاف+انرژي+لرزه+اي+قاب+هاي+خمشی+فولادي+از+طریق+ایجاد+بازشو+در+جان+تیر.html monthly http://saze360.ir/prod-271724-تقسیم+سازه+ساختمان+به+دو+بخش+داخلی+و+خارجی+و+ایجاد+اندرکنش+دینامیکی+بین+آنها+براي+کاهش+پاسخ+لرزه+اي+سازه.html monthly http://saze360.ir/prod-271723-کنترل+لرزه+ای+سازه+های+مجهز+به+میراگرهای+جرمی+تنظیم+شده+فعال+با+استفاده+از+کنترل+کننده+LQR_PID.html monthly http://saze360.ir/prod-271721-کنترل+نیمه+فعال+مخازن+کف+جدا+حاوي+سیال+با+جداگر+لرزه+اي+LRB+و+میراگر+MR.html monthly http://saze360.ir/prod-271720-به+کارگیری+ایده+هدایت+آسیب+برای+ایجاد+ساختمان+های+فولادی+تعمیرپذیر+با+استفاده+از+سیستم+قاب+لوله+وار.html monthly http://saze360.ir/prod-271718-کنترل+لرزه+ای+نیمه+فعال+سازه+های+مجهز+به+میراگر+جریان+مغناطیسی+با++استفاده+از+توابع+BP.html monthly http://saze360.ir/prod-271716-ارزیابی+عملکرد+میراگرهاي+لاستیکی+با+میرایی+بالا+برروي+رفتار+لرزه+اي+سازه+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-271715-بررسی+عملکرد+لرزه+اي+سیستم+مهاربند+دندانه+دار+Ribbed+Bracing+System.html monthly http://saze360.ir/prod-271713-بررسی+تاثیر+جداگر+لرزه+اي+لاستیکی+بر+کنترل+ارتعاشات+سوله+صنعتی+دو+طبقه.html monthly http://saze360.ir/prod-271712-رفتار+قاب+با+مهاربند+زانویی_+حلقه+اي+در+برابر+زلزله.html monthly http://saze360.ir/prod-271710-بررسی+عملکرد+لرزه+اي+پل+هاي+جداسازي+شده+در+دو+سطح+زیر+پایه+و+زیر+عرشه+و+معرفی+بهترین+حالت.html monthly http://saze360.ir/prod-271709-ارزیابی+رفتار+پل+هاي+بزرگراهی+با+استفاده+از+سیستم+جداسازي+لرزه+اي+تحت+متغیر+هاي+متنوع.html monthly http://saze360.ir/prod-271708-بررسی+انواع+ترك+ها+و+آسیب+هاي+جزئی+و++کلی+در+بتن.html monthly http://saze360.ir/prod-271707-شناسایی+و+بررسی+ریسک+های+مرتبط+با+زمین+و+TBM+در+تونل+زنی+با+روش+تعادل+فشار+زمین+EPB،+مطالعه+ی+موردی+خط+یک+متروی+اهواز.html monthly http://saze360.ir/prod-271705-ارزیابی+لرزه+اي+سازه+هاي+موجود+شهر+اهواز+به+روش+احتمالاتی+در+اثر+زلزله+محتمل+طرح+آیین+نامه2800.html monthly http://saze360.ir/prod-271704-تحلیل+خطر+لرزه+اي+و+ارائه+طیف+ویژه+ساختگاه+شهر+زاهدان.html monthly http://saze360.ir/prod-271703-تحلیل+خطر+لرزه+اي+با+نگرش+بر+نوع+گسل+خطی+و+یا+سطحی+در+شهرستان+آمل.html monthly http://saze360.ir/prod-271702-دستورالعمل+آژانس+مدیریت+بحران+فدرال+آمریکا+براي+ارزیابی+لرزه+اي+سریع+ساختمان+ها+FEMA+154.html monthly http://saze360.ir/prod-271701-تاثیر+زوایاي+مختلف+قرارگیري+لایه+هاي+خاك+رس+بر+رفتار+گودبرداري+هاي+میخ+کوبی+شده.html monthly http://saze360.ir/prod-271700-تکنیک+هاي+مقاوم+سازي+و+بهسازي+ساختمان+هاي+بتن+مسلح.html monthly http://saze360.ir/prod-271699-آنالیز+حساسیت+پارامترهاي+موثر+در+پایداري+شیروانی+سد+خاکی+حسنلو+در+حالت+حین+ساخت.html monthly http://saze360.ir/prod-271698-ظرفیت+باربري+زهکشی+نشده+پی+هاي+نواري+تحت+اثر+حفره+در+مجاورت+با+شیب+با+استفاده+از+روش+اجزاي+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-271697-مطالعه+اثر+عمق+قرارگیري+لوله+هاي+مدفون+در+خاك+ماسه+اي+تحت+اثر+بارگذاري+انفجاري+با+استفاده+از+روش+المان+محدود.html monthly http://saze360.ir/prod-271696-بررسی+اثرات+نامنظمی+در+ارتفاع+بر+عملکرد+لرزه+اي+سازه+هاي+فولادي+طراحی+شده+با+آیین+نامه+2800+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-271694-بررسی+و+ارائه+روشی+نوین+در+تحلیل+دینامیکی+حاصل+از+نیروي+زلزله+و+حرکات+تکتونیکی+زمین+درصفحات+گسلش+در+تونل+هاي+شهري.html monthly http://saze360.ir/prod-271693-ارزیابی+عملکرد+رفتار+سازه+هاي+بلند+فولادي+با+ابر+مهاربندها+و+مهاربندهاي+متعارف.html monthly http://saze360.ir/prod-271691-تعیین+فشار+هیدرودینامیکی+وارد+بر+سد+بتنی+بر+اثر+اندرکنش+سد+و+مخزن+با+کمک+روابط+اویلرین.html monthly http://saze360.ir/prod-271690-اثر+مولفه+ي+قائم+زلزله+بر+رفتار+سقف+هاي+معلق+فولادي.html monthly http://saze360.ir/prod-271688-بررسی+تزریق+پذیري+سد+کارون+2+بر+اساس+لوژان.html monthly http://saze360.ir/prod-271685-شناسایی+اقلیم+و+انواع+آن+براي+زمین+شناسی.html monthly http://saze360.ir/prod-271683-تاثیر+گسل+هاي+فعال+برآب+زیرزمینی،مطالعه+موردي+تاثیر+گسل+هاي+دشت+ورامین+بر+آب+زیرزمینی.html monthly http://saze360.ir/prod-271681-رفتارسنجی+سدها+از+طریق+ادغام+مشاهدات+ژئودتیکی+و+ژئوتکنیکی+در+مناطق+لرزه+خیز.html monthly http://saze360.ir/prod-271678-بررسی+اثر+بارگذاري+جانبی+چرخه+اي+بر+روي+شمع+هاي+تک+در+خاك+دانه+اي.html monthly http://saze360.ir/prod-271676-مبانی+تحلیل+و+طراحی+دیوار+حائل+با+استفاده+از+ژئوتکستایل.html monthly http://saze360.ir/prod-271675-مروري+بر+روند+طراحی+سازه+هاي+اختلاط+عمیق+در+مقابل+بارهاي+جانبی.html monthly http://saze360.ir/prod-271674-اثر+زلزله+حوزه+نزدیک+و+دور+بر+اندرکنش+خاك+و+پایه+پل.html monthly http://saze360.ir/prod-271671-بهبود+رفتار+لرزه+ای+سیستم+ترکیبی+قاب+خمشی+و+مهاربند+با+افزودن+کمربند+خرپایی+در+ساختمان+های+بلند.html monthly http://saze360.ir/prod-271051-ارزیابی+احتمالاتی+عملکرد+لرزه+اي+سازه+ها+با+استفاده+از+روش+زمان+دوام.html monthly http://saze360.ir/prod-271050-بروز+رسانی+مدل+اجزاء+محدود+در+پایش+سلامت+سازه+با+استفاده+از+الگوریتم+رقابت+استعماري.html monthly http://saze360.ir/prod-271048-اثر+بارگذاري+انفجاري+بر+خاك+ماسه+اي+مسلح+شده+با+ژئوسنتتیک+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-271047-مطالعه+عددي+بازتاب+غیر+خطی+سیستم+دیوارهاي+برشی+فولادي+با+استفاده+از+مدل+نواري.html monthly http://saze360.ir/prod-271044-بررسی+رفتار+لرزهاي+مهاربندهاي+زانویی+داراي+عضو+زانویی+مجهز+به+آلیاژ+حافظه+دارشکلی.html monthly http://saze360.ir/prod-271043-بررسی+طراحی+ستونهاي+CFT+در+برابر+آتش+تحت+بارگذاري+خارج+از+مرکز+پس+از+زلزله+طبق+آیین+نامه+Eurocode4.html monthly http://saze360.ir/prod-271041-نقش+شریانهاي+حیاتی+تامین+آب+در+بازسازي+مناطق+زلزله+زده+21+مرداد+ماه+1391+ارسباران+استان+آذربایجان+شرقی.html monthly http://saze360.ir/prod-271040-شبیه+سازي+رفتار+لرزه+اي+خطوط+لوله+آبرسانی+فولادي+پیوسته+مدفون+تحت.html monthly http://saze360.ir/prod-271038-مطالعه+سه+بعدي+مکانیزم+پایداري+شیب+هاي+مسلح.html monthly http://saze360.ir/prod-271037-تحلیل+خطر+لرزه+اي+احتمالاتی+منطقه+قم.html monthly http://saze360.ir/prod-271036-مقایسه+ي+تحلیلی+طیف+خطر+لرزه+اي+یکنواخت+براي+حوزه+ي+نزدیک+گسل+و+دور+گسل+براي+منطقه+تبریز+به+روش+آنالیز+PSHA.html monthly http://saze360.ir/prod-271034-بررسی+امکان+خطر+وقوع+زمین+لرزه+در+ورزقان+به+روش+آنالیز+احتمالاتی+PSHA.html monthly http://saze360.ir/prod-271032-بررسی+رفتار+لوله+هاي+فولادي+مدفون+انتقال+گاز+در+اثر+انفجارهاي+سطحی+به+روش+مدلسازي+عددي+مطالعه+موردي+خط+انتقال+گاز+زنجان+_+بیجار.html monthly http://saze360.ir/prod-271031-بررسی+تاثیر+فاصله+شمعها+در+پایداري+گودبرداري+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLAC+3D.html monthly http://saze360.ir/prod-271026-فاصله+مجاز+امواج+انفجار+با+بستر+سازه+ها+در+سد+بالاخانلو.html monthly http://saze360.ir/prod-271024-چشمه+هاي+لرزه+زاي+اصلی+در+سد+میمه.html monthly http://saze360.ir/prod-271022-عوامل+هاي+مهم+لرزه+زا+در+سد+بالاخانلو.html monthly http://saze360.ir/prod-270747-بررسی+عددي+اثر+پارامترهاي+هندسی+ریز+شمع+ها+در+بهبود+ظرفیت+باربري+خاك.html monthly http://saze360.ir/prod-270745-عوامل+تاثیر+گذار+بر+واکنش+زمین+بر+اساس+نیروهاي+چند+جهته+زلزله.html monthly http://saze360.ir/prod-270733-بررسی+عددي+رانش+ثقلی+تودهي+خاك+با+استفاده+از+روش+نوین+المان+محدود+ذرات+PFEM1.html monthly http://saze360.ir/prod-270725-تعیین+ضریب+فشار+سر+بار+خاك+NqE+در+حالت+دینامیکی.html monthly http://saze360.ir/prod-270721-بررسی+و+طراحی+روش+پیش+تحکیم+در+تونل+_+مطالعه+موردي+تونل+انتقال+آب+چالوس.html monthly http://saze360.ir/prod-270716-بررسی+عدم+قطعیت+مربوط+به+نوع+آنالیز+عددي+در+محاسبه+بزرگنمایی+توپوگرافیک+در+شیروانی+هاي+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-270713-تحلیل+هاي+عدم+قطعیت+ابهام+و+حساسیت+در+ارزیابی+هاي+مخاطره+ي+زمین+لرزه.html monthly http://saze360.ir/prod-270709-چالش+هاي+ایجاد+درخت+هاي+منطقی+در+ارتباط+با+تحلیل+احتمالی+مخاطره+ي+زمین+لرزه.html monthly http://saze360.ir/prod-270707-ارزیابی+عددي+تاثیر+پارامتر+هاي+میزان+مقاومت+زهکشی+نشده+خاك+سست+محل،+زاویه+اصطکاك+داخلی+مصالح+،+سربار+بر+ظرفیت+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-270445-ارزیابی+عددي+و+پارامتریک+ستون+سنگی+با+مسلح+کننده+غلافی+و+مقایسه+آن+با+مسلح+کننده+هاي+افقی.html monthly http://saze360.ir/prod-270444-ارزیابی+عددي+تاثیر+مسلح+کننده+افقی+بر+ظرفیت+ستون+سنگی+و+مقایسه+آن+با+حالت+بدون+مسلح+کننده.html monthly http://saze360.ir/prod-270443-بررسی+پتانسیل+خرابی+پیشرونده+با+استفاده+از+تحلیل+بار+افزون+در+ساختمان+هاي+بتن+مسلح+داراي+دیوار+برشی.html monthly http://saze360.ir/prod-270440-بررسی+رفتار+لرزه+اي+دره+هاي+آبرفتی+با+ضریب+شکل+متفاوت+تحت+تاثیر+زلزله+هاي+میدان+نزدیک.html monthly http://saze360.ir/prod-270438-بررسی+تحلیلی+اثر+ساختگاه+بر+روي+جنبش+هاي+نیرومند+زمین+مطالعه+موردي،+گستره+شهر+بابل.html monthly http://saze360.ir/prod-270436-بهینه+سازي+سازه+ایستگاه+هاي+مترو+بر+مبناي+مهندسی+ارزش+مطالعه+موردي+ایستگاه+A2_1+خط+2+قطار+شهري+تبریز.html monthly http://saze360.ir/prod-270434-آنالیز+پاسخ+لرزه+اي+زمین+براي+خاك+هاي+لایه+ا+ي+با+در+نظر+گرفتن+تغییرات+مدول+برشی.html monthly http://saze360.ir/prod-270433-مقایسه+روش+هاي+مختلف+تحلیل+پاسخ+ساختگاه+بر+تعیین+شدت+بزرگنمایی+زلزله+در+نهشته+هاي+جنوب+تهران.html monthly http://saze360.ir/prod-270431-بررسی+اثرات+ناشی+از+بکارگیري+سازه+نگهبان+بر+ربررسی+اثرات+ناشی+از+بکارگیري+سازه+نگهبان+بر+روند+اجراي+تونل+با+استفاده+از+روش+عددی.html monthly http://saze360.ir/prod-270429-بررسی+تاثیر+زاویه+شیب+گودبرداري+و+پارامترهاي+مقاومت+برشی+خاك+بر+نیروي+کششی+میخ+ها+در+گودبرداري+مطالعه+موردي+بخش+مرکزي+شهر+اصفهان.html monthly http://saze360.ir/prod-270428-مدلسازی+عددی+ناپایداری+شیروانی+های+خاکی+تحت+بارگذاری+دینامیکی+بر+اساس+آزمایشات+فیزیکی+میز+لرزان.html monthly http://saze360.ir/prod-270425-بررسی+تأثیر+صلبیت+خمشی+پوشش+نما،+سختی+و+طول+تسمه+ها+بر+نشست+دینامیکی+سطح+زمین+در+مجاورت+دیواره+هاي+خاکی.html monthly http://saze360.ir/prod-270417-ملاحظات+نشست+دینامیکی+در+طراحی+پی+های+مستقر+بر+ماسه+ریزدانه+یکنواخت.html monthly http://saze360.ir/prod-270414-معرفی+دستگاه+جعبه+چند+لایه+Laminar+box+شفاف+دانشگاه+گیلان.html monthly http://saze360.ir/prod-270409-بررسی+و+مقایسه+رفتار+ستونهاي+سنگی+تکی+و+گروهی+محصور+شده+در+ژئوتکستایل+GCSC+در+برابر+نیروهاي+استاتیکی+و+دینامیکی.html monthly http://saze360.ir/prod-270395-ارزیابی+رفتار+لرزه+اي+میکروپایل+هاي+مایل+با+نرم+افزار+PLAXIS.html monthly http://saze360.ir/prod-270392-بررسی+فرآیند+تثبیت+خاك+رس+و+خاکهاي+مسئله+دار+به+روش+نوین.html monthly http://saze360.ir/prod-269432-روابط+کاهیدگی+پارامترهاي+حرکتی+زمین+در+ایران.html monthly http://saze360.ir/prod-235623-کاربرد+ترکیبی+انواع+سازه+های+فضاکار.html monthly http://saze360.ir/prod-235622-فهرست+بها+و+هزینه+بافت+و+نصب+سازه+های+فضاکار.html monthly http://saze360.ir/prod-235620-بهينه+سازي+سازه+هاي+فضاكار+تخت+دو+لايه+به+روش+الگوريتم+هاي+فراكاوشی+تركيبی.html monthly http://saze360.ir/prod-235619-طراحی+بهینه+سازه+های+فضاکار+مبتنی+بر+نظریه+قابلیت+اطمینان+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://saze360.ir/prod-235618-بررسی+کفایت+لرزه+ای+آیین+نامه+چین+در+مورد+شبکه+های+تخت+دو+لایه.html monthly http://saze360.ir/prod-235617-بهینه+یابی+وزنی+سازه+های+فضاکارچلیک+تحت+بارهای+ناشی+از+برف+و+انباشتگی+آن.html monthly http://saze360.ir/prod-235615-تحلیل+سه+بعدی+غیر+خطی+کابل+های+معلق+و+سازه+های+متکی+به+آنها.html monthly http://saze360.ir/prod-235611-بررسي+رفتار+سازه+هاي+فضايي+در+عرشه+پل+هاي+قوسي.html monthly http://saze360.ir/prod-235609-بررسي+رفتار+سازه+هاي+فضايي+در+عرشه+پل+ها+با+تغييرات+عمق+سازه.html monthly http://saze360.ir/prod-235607-بررسي+رفتار+سازه+هاي+فضايي+در+عرشه+پل+ها+با+تغييرات+قطر+و+ضخامت+اعضا.html monthly http://saze360.ir/prod-235603-بررسی+رفتار+سازه+های+فضایی+در+عرشه+پل+ها+با+تغییرات+تعداد+تکیه+گاه+ها.html monthly http://saze360.ir/prod-235602-بررسي+تغيير+مكان+گره+ها+در+سازه+هاي+فضايي+با+تغيير+قطر+اعضاي+آنها.html monthly http://saze360.ir/prod-235595-بررسی+رفتار+سازه+های+فضایی+در+عرشه+پل+ها+با+تغییرات+توپولوژی.html monthly http://saze360.ir/cat-29274-مقالات+فارسی.html monthly http://saze360.ir/cat-29277-فیلم+های+آموزشی.html monthly http://saze360.ir/cat-201018-آباکوس+Abaqus.html monthly http://saze360.ir/cat-201019-انسیس+Ansys.html monthly http://saze360.ir/cat-201022-فلک+Flac.html monthly http://saze360.ir/cat-201020-پلاکسیس+Plaxis.html monthly http://saze360.ir/cat-201021-ژئواستودیو+Geostudio.html monthly http://saze360.ir/cat-29278-پایان+نامه+و+سمینار.html monthly http://saze360.ir/cat-29280-کتاب+های+تخصصی.html monthly http://saze360.ir/cat-29281-نرم+افزارهای+تخصصی.html monthly